Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  • “1. Stortinget ber Regjeringen forskriftsfeste at alle nye bygg, nye boligfelt og rehabiliteringer over 1 000 m2 skal bygges ut med vannbåren varme. I dag gjelder dette kun statlige bygg.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen innføre en statlig lånegarantiordning for bygging av infrastruktur for vannbåren varme i Revidert nasjonalbudsjett for 2004.

  • 3. Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for trinnvis konvertering av oppvarming med fossile brensler til oppvarming med nye fornybare energikilder. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i følgende målsetning: 50 pst. konvertering innen 2008, og 80 pst. konvertering innen 2012.

  • 4. Stortinget ber Regjeringen om å sette av 10 mill. kroner til kompetanseutvikling omkring bioenergi i Revidert nasjonalbudsjett, i form av for eksempel støtte til NoBio, ENOVA, Innovasjon Norge og prosjekter som Energigården og Grønn varme og andre som arbeider for økt bruk av bioenergi.

  • 5. Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlingsplan for industrialisering av bioenergi i Norge. Det må være et nasjonalt mål å øke produksjon og forbruk av bioenergi med minst 10 TWh innen 2010.

  • 6. Stortinget ber Regjeringen implementere EUs rådsdirektiv 2003/30/ef og sette i verk en opptrappingsplan for bruk av biodrivstoff, og stille krav om innblandingsgrad på fem prosent innen 2010.

  • 7. Stortinget ber Regjeringen innføre støtteordninger som gjør folk mindre avhengig av strøm til oppvarming, lik de som er innført i Sverige. Oppvarming ved hjelp av vannbåren varme, bioenergi, solenergi og varmepumper må kvalifisere til støtteordninger når disse fortrenger oppvarming ved hjelp av strøm eller fossil oppvarming.

  • 8. Stortinget ber Regjeringen utvide Husbankens støtteordninger for installering av vann- og luftbåren varme, slik at minst like mange Husbankfinansierte hus blir bygget med fleksibel oppvarming som ellers i boligmarkedet.“

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sylvia Brustad, Mette Gundersen og Knut Werner Hansen, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Leif Frode Onarheim, fra Fremskrittspartiet, Øyvind Korsberg og Øyvind Vaksdal, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland og Ingvild Vaggen Malvik, fra Kristelig Folkeparti, Ingmar Ljones og lederen Bror Yngve Rahm, og fra Senterpartiet, Inger S. Enger, viser til St.meld. nr. 18 (2003-2004) om forsyningssikkerheten for strøm mv. og til de respektive partienes merknader til denne i Innst. S. nr. 181 (2003-2004).

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 8:46 (2003-2004) - forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4 000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi - vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. mai 2004

Bror Yngve Rahm

leder

Sylvia Brustad

ordfører