16. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen innføre frivillig ektefelledelt/samboerdelt pensjonsopptjening.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet:

Forslag 2

St.meld. nr. 12 (2004-2005) - Pensjonsreform - trygghet for pensjonene - avvises.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen innføre forskrifts- eller regelendringer, eller i nødvendig utstrekning fremme forslag til lovendringer, som innskjerper AFP-ordningen til å gjelde sitt opprinnelige formål.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen nedsette et bredt sammensatt utvalg, hvor små og mellomstore bedrifter blir tungt representert, som får som mandat å utrede ulike modeller for en eventuell obligatorisk tjenestepensjon.

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2005 gjennomføre Stortingets vedtak av 15. juni 2001 om å sørge for at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng.