15. Andre merknader og forslag

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Stortingets vedtak under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2001, den 15. juni 2001 der det het:

"Stortinget ber regjeringen sørge for en praktisering av samordningsloven slik at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden".

Vedtaket er hittil ikke blitt gjennomført og i Innst. S. nr. 170 (2001-2002) har flertallet følgende merknad:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at den nedsatte Pensjonskommisjonen skal vurdere de enkelte elementene i dagens pensjonssystem, herunder tjenestepensjonsordningene og negativ effekt i samordningssystemet."

Under debatten i Stortinget den 14. mai 2002 i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 170 (2001-2002) svarte statsminister Bondevik følgende på spørsmål fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen:

"Så til forslaget om oppretting av såkalt "negativ effekt". Jeg er enig med representanten Hagen i at dette er en viktig sak for mange pensjonister. Men nå fremstiller jo Hagen det som at regjeringen ikke vil følge opp dette vedtaket. Det har da regjeringen vitterlig ikke sagt at den vil gjøre. Stortingsvedtak skal følges opp. Jeg skal si litt mer prinsipielt om det etterpå. Men det er faktisk en regjerings ikke bare rett, men plikt å vurdere hvordan et vedtak skal følges opp hvis ikke Stortinget konkret har anvist akkurat hvordan det skal gjøres."

Og videre:

"Her dreier det seg om store konsekvenser av økonomisk karakter, bl.a. for KLP og dermed for kommuneøkonomien. Jeg har dermed ikke sagt at vi ikke skal følge det opp. Det er vår fordømte plikt - unnskyld uttrykket, president - å finne ut hvordan vi best kan gjøre det på en ordentlig måte, og det er vår plikt å se til at Stortinget er klar over de økonomiske konsekvensene ved ulike måter å følge opp vedtaket på - ikke om det skal følges opp, jeg gjentar; ikke om det skal følges opp, men ulike måter å gjøre det på."

Disse medlemmer legger vekt på at statsministeren gir klart uttrykk for at vedtaket av 15. juni 2001 skal følges opp, og at det snart er fire år siden statsministerens uttalelse.

I St.prp. nr. 65 (2002-2003) (RNB 2003) uttaler Regjeringen følgende:

"… en foreløpig bør videreføre dagens samordning, og at spørsmålet om å endre samordningen vurderes på nytt i lys av Pensjonskommisjonens innstilling".

Til tross for at stortingsflertallet har vedtatt å be Regjeringen sørge for at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden, velger Regjeringen å anbefale at: "en bør videreføre dagens samordning". Disse medlemmer finner det underlig at en kommisjon skal vurdere et forhold som Stortinget allerede har vedtatt å endre. I Pensjonskommisjonens innstilling NOU 2004:1, Modernisert folketrygd, sier kommisjonen følgende:

"Etter Pensjonskommisjonens oppfatning er det ikke heldig at samordningen kan gi slike utslag som såkalt "negativ effekt."

og videre:

"Pensjonskommisjonen viser til at såkalt "negativ effekt" kan løses innenfor dagens bruttosystem, men har ikke tatt stilling til hvilken av de aktuelle løsningene som er mest hensiktsmessig."

I St.meld. nr. 12 (2004-2005) sies følgende under pkt. 7.5.2.:

"Regjeringen vil komme tilbake til spørsmålet om "negativ effekt" når hovedprinsippene for en pensjonsreform er vedtatt."

Disse medlemmer er nå av den oppfatning at saken om "negativ effekt" har vært utsatt lenge nok og behandlet så mange ganger, i tillegg til Stortingets vedtak av 15. juni 2001, at den må få sin avgjørelse. På bakgrunn av statsministerens uttalelse den 14. mai 2002, der han sier:

"Det er min oppfatning, som jeg også ga uttrykk for i det foredraget som Hagen refererte til, at en av Regjeringens oppgaver er å gjennomføre stortingsvedtak. Derom skal det ikke herske noen tvil - ingen tvil. Har Stortinget gjort et vedtak, skal en regjering gjennomføre det."

… fremmes følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen gjennomføre Stortingets vedtak av 15. juni 2001 om å sørge for at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng i folketrygden i løpet av 2005."

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2005 gjennomføre Stortingets vedtak av 15. juni 2001 om å sørge for at ingen kan tape på å ha opptjent pensjonspoeng."