3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med et finansieringsopplegg som sikrer langsiktigheten ved norske forskningsinstitutter. Regjeringen bes vurdere om en opptrappingsplan av strategiske instituttprogrammer kan være en virksom måte å nå dette målet på for instituttsektoren.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlingsplan for hvordan forholdet mellom forskning og arbeidsliv kan styrkes, i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen i de årlige budsjettene fremme forslag om oppbygging av forskningsfondet slik at fondet den 1. januar hvert år har slik kapitalbase:

2006: 70 mrd. kroner

2007: 90 mrd. kroner

2008: 100 mrd. kroner.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen i de årlige budsjettene legge til grunn følgende vekst i forskningsrammene i perioden 2006-2010:

2006: 2,1 mrd. kroner

2007: 2 mrd. kroner

2008: 2 mrd. kroner

2009: 2 mrd. kroner

2010: 2 mrd. kroner.

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen i budsjettene for 2006 og 2007 å foreslå 1 mrd. kroner hvert år øremerket anskaffelse av vitenskapelig utstyr.

Forslag 6

Stortinget ber Regjeringen om å opprette et eget forsk­ningsfond for Nord-Norge.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringen tilrettelegge for følgende femte tematiske satsingsområde for forskning: Velferdsstaten, kunnskap og fornying.

Forslag fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen:

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 etablere en ordning med et eget utenlandsbudsjett for utgifter til kontingenter for deltakelse i internasjonale forskningsprogrammer, medlemskap i internasjonale forskningsorganisasjoner samt kjøp av nytt vitenskapelig forskningsutstyr.

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2006 øke avsetningen til Forskningsfondet med ytterligere 50 mrd. kroner fra 1. januar 2006.

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen legge frem egen tilleggsmelding til Forskningsmeldingen om hvorledes midler fra oljefondet kan brukes til forsterket forskningsinnsats og hvorledes Skattefunn og andre skatteordninger kan bidra til å nå målsettingen om FoU-innsats på 2 pst. av BNP for privat sektor.