18. Forsvarsdepartementet

18.1 Kap. 1700 Forsvarsdepartementet

18.1.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås redusert med 2 mill. kroner for å kunne bidra til finansiering av et økt antall utenlandsstillinger. Disse stillingene budsjetteres på kap. 1725 post 1, jf. omtale under dette budsjettkapitlet.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.2 Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og ­nyanlegg

18.2.1 Post 24 Driftsresultat

Samandrag

Krav til driftsresultat foreslås endret med totalt 338 mill. kroner.

48 mill. kroner av bevilgningsforslaget omfatter lavere avskrivninger enn tidligere beregnet (redusert fra 558 mill. kroner til 510 mill. kroner). Denne reduksjonen inndekkes ved å redusere bevilgningen til investeringer i nybygg og anlegg (EBA) tilsvarende, jf. omtalen under kap. 1720 post 47. Avskrivningene er teknisk bestemt ift. registrerte balanseverdier for Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg.

De resterende 290 mill. kroner av bevilgningsforslaget inndekkes ved å redusere materiellinvesteringene tilsvarende, jf. kap. 1760 post 45, og brukes til å styrke reguleringsfondet. Reguleringsfondet er en regnskapsmessig størrelse til avstemming av driftsresultatet for det enkelte år. Styrkingen vil sikre opprettholdelse og eventuelt forbedring av tilstandsgraden (teknisk kvalitet) på bygningsmassen slik at statens eierforpliktelser ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at Regjeringen ønsker å endre driftsresultatet med totalt 338 mill. kroner. Disse medlemmer ønsker ikke å inndekke deler av dette ved å redusere materiellinvesteringene med 290 mill. kroner jf. kap. 1760 post 45.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen under med 290 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 48 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

24

Driftsresultat, forhøyes med

48 000 000

fra kr -728 000 000 til kr -680 000 000"

18.2.2 Post 47 Nybygg og nyanlegg

Samandrag

Det foreslås en netto økning av posten med 502 mill. kroner.

Det er i 2007 og 2008 betydelig behov for å forsere bygge- og anleggsprosjekter i Forsvaret, grunnet bl.a. oppbyggingen av Hæren, omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon, planlagte materiellinvesteringer, og generelt behov for oppgradering av infrastruktur og mer driftseffektiv bygningsmasse i garnisonene. Det er også behov for økte vedlikeholdsmidler for å opprettholde verdien av eksisterende bygningsmasse samt bevare historiske festningsverk som Forsvaret har forvaltningsansvaret for.

Investeringsplanen for 2006 inneholdt flere nye prosjekter hvor planleggingen tok lengre tid enn forventet. Produksjonen ble samlet sett også påvirket av et stramt leverandørmarked, både innenfor entreprenør- og konsulentbransjen. Dette medførte at deler av planlagt utbetalingsbehov ble forsinket og forskjøvet fra 2006 til 2007.

De opprinnelige planlagte årlige avsetninger til bygge- og anleggsinvesteringer i inneværende langtidsperiode 2005-2008 har vist seg å være for lave i forhold til behovet.

Nettoøkningen på 502 mill. kroner finansieres ved å omdisponere 150 mill. kroner fra kap. 1760 postene 44 og 48. Videre foreslås det en omdisponering fra kap. 1760 post 45 med 400 mill. kroner. Som tidligere nevnt er det også innarbeidet en reduksjon på 48 mill. kroner som følge av endret krav til driftsresultat på dette kapitlets post 24.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet og Venstre, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet merker seg at regjeringen foreslår en netto økning av posten med 502 mill. kroner. Disse medlemmer er derimot skeptiske til å styrke posten ved å omdisponere midler fra kap. 1760 post 45 med 400 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 400 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 102 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

102 000 000

fra kr 999 532 000 til kr 1 101 532 000"

Komiteens medlem fra Venstre registrerer at bevilgningen til nybygg og nyanlegg foreslås økt med 502 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon i bevilgningen til materiellinvesteringer knyttet til forsinkelser i ymse leveranser. Dette medlem ser ikke at behovet for å øke bevilgningene til nybygg og nyanlegg med 502 mill. kroner er tilstrekkelig redegjort for. Dette medlem foreslår derfor en reduksjon i bevilgningen med 70 mill kroner.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å redusere bevilgningen med 70 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 432 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

432 000 000

fra kr 999 532 000 til kr 1 431 532 000"

18.3 Kap. 1719 Fellesutgifter og tilskudd til ­foretak under Forsvarsdepartementet

18.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås økt med 13 mill. kroner.

En økning på 10 mill. kroner er begrunnet i endret posteringspraksis vedrørende utgifter til strategisk lufttransport, som tidligere er blitt postert på kap. 1760 post 45, samt 3 mill. kroner grunnet andre ymse merbehov.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.3.2 Post 78 Norges tilskudd til NATOs ­driftsbudsjett

Samandrag

Posten foreslås redusert med 33 mill. kroner.

I budsjettet for 2007 lå det inne planlagte økninger i utgiftene til NATOs driftsbudsjett. Dette har sammenheng med NATOs internasjonale operasjoner, og da spesielt i Afghanistan. Internt i NATO er det imidlertid ikke blitt enighet om disse utgiftsøkningene. Hensynet til realistisk budsjettering tilsier derfor at posten anbefales redusert inntil en eventuell enighet oppnås.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.4 Kap. 1720 Felles ledelse og kommando­apparat

18.4.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås redusert med netto 86,906 mill. kroner.

Økning i dimisjonsgodtgjørelsen i 2007 er et viktig tiltak for å gi vernepliktige mannskaper som gjennomfører førstegangstjenesten, bedre betingelser. Statusheving av verneplikten har høy prioritet, og en økning i dimisjonsgodtgjørelsen er derfor et prioritert tiltak for å nå målet om at de vernepliktige skal ha en god og utviklende førstegangstjeneste, herunder en tilfredsstillende økonomisk godtgjøring. For at økningen skal følge budsjettåret, noe som vil oppleves mer naturlig og rettferdig, foreslås økningen gitt tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2007. Posten er tilført 7 mill. kroner som følge av dette.

Endringen for øvrig gjelder omdisponering av 67,4 mill. kroner til post 50 pga. høyere utgifter enn budsjettert til personell som er gitt førtidspensjon, jf. post 50. Dessuten foretas det omdisponeringer på 26,5 mill. kroner som i all hovedsak skyldes overføring av oppgaver til andre budsjettkapitler.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.4.2 Post 50 Overføringer Statens Pensjonskasse

Samandrag

Posten foreslås økt med 67,4 mill. kroner.

37 mill. kroner har sammenheng med at antall innvilgede førtidspensjoner har vist seg å bli høyere enn forutsatt på budsjetteringstidspunktet. Øvrig økning på 30 mill. kroner skyldes budsjettering av arbeidsgiveravgift for førtidspensjoner.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.5 Kap. 1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

18.5.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en netto økning av posten med 3,705 mill. kroner.

En økning på 13 mill. kroner dreier seg om finansiering av et høyere antall utenlandsstillinger enn det som det ble budsjettert for ved fremleggelsen av St.prp. nr. 1 (2006-2007). Merbehovet fremkommer som følge av at utenlandsstillinger som er vedtatt nedlagt, ikke kan avvikles før beordringstiden for hver enkelt stilling er over. Effekten av stillingsnedleggelsene vil dermed først vise seg etter 1-3 år. Målet i gjeldende langtidsplan for Forsvaret om å redusere antall utenlandsstillinger vil bli fulgt opp.

En reduksjon på 9,3 mill. kroner omfatter i all hovedsak omdisponeringer som følge av at oppgaver som er budsjettert på dette kapitlet, overføres til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.6 Kap. 4725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

18.6.1 Post 1 Driftsinntekter

Samandrag

Det foreslås en økning i inntekter på 29 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett 2007. Etter forlik mellom Forsvaret og Siemens er det foretatt en ekstraordinær tilbakebetaling fra Siemens på 29 mill. kroner i 2007 grunnet tidligere overfakturering av IKT-leveranser til Forsvaret. Inntektsøkning på 29 mill. kroner på kap. 4725 post 1, foreslås brukt til tilsvarende styrking av kap. 1792 Norske styrker i utlandet post 1 Driftsutgifter til dekning av merutgifter i forbindelse med norsk ledelse av Kabul internasjonale flyplass, jf. omtalen under kap. 1792.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.7 Kap. 1731 Hæren

18.7.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås redusert med 40,796 mill. kroner.

Reduksjonen skyldes i all hovedsak at budsjettering av Regional støttefunksjon er overført fra Hærens kapittel til kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.8 Kap. 1732 Sjøforsvaret

18.8.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en reduksjon av posten med 31,879 mill. kroner.

Reduksjonen gjelder i all hovedsak omdisponeringer som følge av overføring av oppgaver til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.9 Kap. 1733 Luftforsvaret

18.9.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås redusert med 37,132 mill. kroner.

En reduksjon på 29,232 mill. kroner skyldes at budsjettering av Regional støttefunksjon er overført fra Luftforsvarets kapittel til kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon.

Øvrig reduksjon på 7,9 mill. kroner gjelder i all hovedsak omdisponeringer som følge av overføring av oppgaver fra Luftforsvarets budsjettkapittel til kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.10 Kap. 1734 Heimevernet

18.10.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en reduksjon av posten med 12,942 mill. kroner.

Reduksjonen skyldes i all hovedsak at budsjetteringen av Regional støttefunksjon er overført fra Heimevernets budsjettkapittel til kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.11 Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

18.11.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås økt med 129,296 mill. kroner.

Økningen skyldes at budsjettering av Regional støttefunksjon er overført fra forsvarsgrenenes budsjettkapitler til kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.12 Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

18.12.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en reduksjon på 33,5 mill. kroner grunnet mindrebehov på posten i 2007.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.12.2 Post 44 Fellesfinansierte bygge- og ­anleggsarbeider

Samandrag

Det foreslås en reduksjon på 50 mill. kroner grunnet et prognostisert mindrebehov på posten i 2007. Midlene omdisponeres til kap. 1710 post 47.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.12.3 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og ­vedlikehold

Samandrag

Posten foreslås redusert med 717 mill. kroner. 400 mill. kroner av disse foreslås omdisponert til kap. 1710 post 47. Videre foreslås 290 mill. kroner omdisponert til kap. 1710 post 24. Det vises til redegjørelse under kap. 1710, henholdsvis postene 24 og 47. En reduksjon på 15 mill. kroner skyldes endret posteringspraksis knyttet til personlig bekledning og utrustning. Denne utgiften er tidligere postert på kap. 1760 post 45, men vil i 2007 bli postert på kap. 1792 post 1. En reduksjon på 12 mill. kroner skyldes et behov for å finansiere ymse merbehov på andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Forslaget innebærer en omdisponering av midler fra materiellinvesteringer til nybygg. Bakgrunnen for det kortsiktige mindrebehovet for materiellinvesteringsmidler i 2007 er leverandørforsinkelser og forsinkelser i forberedelse av prosjekter (grunnet ressurs og kompetansemangel i Forsvarsdepartementet og Forsvarets logistikkorganisasjon). Ved å se de totale investeringene i sammenheng, vil man kunne unngå forsinkelser i den planlagte strukturoppbyggingen i Forsvaret.

Merknader frå komiteen

Fleirtalet i komiteen, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ser at Regjeringen foreslår å redusere posten med totalt 717 mill. kroner. Disse medlemmer ønsker ikke å omdisponere 400 mill. kroner til kap. 1710 post 47. Disse medlemmer ønsker heller ikke å omdisponere 290 mill. kroner til kap. 1710 post 24. Disse medlemmer ønsker heller ikke å svekke posten med 12 mill. kroner for å finansiere ymse merbehov på andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 690 mill. kroner i forhold til Regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 27 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

27 000 000

fra kr 7 827 348 000 til kr 7 800 348 000"

18.12.4 Post 48 Bygge- og anleggsarbeider, ­fellesfinansiert andel

Samandrag

Posten foreslås redusert med 100 mill. kroner grunnet mindrebehov på posten i 2007. Midlene omdisponeres til kap. 1710 post 47.

Aktivitet og prosjektfremdrift har i 2006 vært lavere på kap. 1760 postene 44 og 48, enn forutsatt i budsjettet. Midler foreslås derfor omdisponert til nasjonale bygge- og anleggsinvesteringer hvor behovet forventes å være større i 2007, jf. kap. 1710 post 47.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.13 Kap. 1790 Kystvakten

18.13.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en økning på posten med 7,694 mill. kroner.

Økningen omfatter omdisponeringer pga. overføring av oppgaver fra kap. 1732 Sjøforsvaret.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.14 Kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten

18.14.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås økt med 7 mill. kroner.

Økningen har sammenheng med omdisponeringer som følge av overføring av oppgaver fra kap. 1733 Luftforsvaret.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.15 Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

18.15.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Posten foreslås økt med totalt 281 mill. kroner.

Det er høsten 2006 og i 2007 iverksatt nye militære utenlandsoppdrag som ikke var kjent eller tilstrekkelig avklart på det tidspunkt St.prp. nr. 1 (2006-2007) ble lagt frem, i budsjettproposisjonen omtalt som ikke-påregnelige oppdrag. Dette gjelder:

  • – Norsk MTB-bidrag i UNIFIL II i perioden oktober 2006 - april 2007.

  • – Spesialstyrker til Afghanistan (International Security Assistance Force - ISAF) fra mars til september 2007.

  • – Norsk ledelse av Kabul internasjonale flyplass (KAIA) fra april til oktober 2007.

På bakgrunn av nøkterne anslag over de operasjonsrelaterte merutgiftene til disse bidragene har Regjeringen lagt opp til en finansiering av disse som vil være tilstrekkelig for gjennomføring av ovennevnte oppdrag. Regjeringen foreslår at det gis en tilleggsbevilgning på 190 mill. kroner på forsvarsbudsjettet, som skal dekke utgiftene forbundet med det norske MTB-bidraget i UNIFIL II samt spesialstyrkebidraget til ISAF i 2007. Den resterende del av merutgiften, som beløper seg til 29 mill. kroner og skal dekke bidraget til KAIA i 2007, foreslås dekket inn ved å disponere merinntekten (avtalen med Siemens) på kap. 4725 post 1, jf. kap. 4725 post 1, mot tilsvarende parallell utgiftsøkning av kap. 1792 post 1.

Utover ovennevnte foreslås posten tilført ytterligere 62 mill. kroner gjennom omdisponeringer på forsvarsbudsjettet. 15 mill. kroner har sammenheng med endret posteringspraksis for personlig bekledning og utrustning som tidligere ble postert på kap. 1760 post 45. I tillegg kommer 47 mill. kroner pga. økte utgifter ved bruk av mannskaper vervet direkte fra førstegangstjenesten til utenlandsoperasjoner, noe som skyldes Norges innmelding av en vesentlig del av Telemark bataljon til NATO Response Force 8.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.16 Kap. 1795 Kulturelle og allmennyttige ­formål

18.16.1 Post 1 Driftsutgifter

Samandrag

Det foreslås en netto økning av posten med 15,060 mill. kroner.

Økningen omfatter utgifter til eiendom, bygg og anlegg til Forsvarets musikk og Forsvarsmuseet på til sammen 7,56 mill. kroner, samt en generell styrking av driftsbudsjettet til Forsvarets musikk på 7,5 mill. kroner. Utgiftsøkningene finansieres med tilsvarende reduksjoner fordelt på driftskapitler i Forsvarets militære organisasjon og under Forsvarsdepartementet.

Merknader frå komiteen

Komiteen sluttar seg til forslaget frå Regjeringa.

18.17 Andre merknader og forslag framkomne under behandlinga i komiteen

18.17.1 Deltakelse i UNIFIL II

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at Regjeringen i St.prp. nr. 1 (2006-2007) ikke fremmet forslag til bevilgning til deltagelse i UNIFIL II. Det begrunnes med at det presise omfang ikke var klart ved budsjettfremleggelse da "de nødvendige beslutninger i internasjonale fora ikke er tatt" og at "Kun operasjoner som er påregnelige skal budsjetteres." Som svar på spørsmål fra forsvarskomiteen sier Forsvarsdepartementet i brev av 26. oktober 2006 at finansiering for 2006 vil bli lagt frem ultimo november d.å. og for 2007 "tidlig i 2007".

Disse medlemmer konstaterer at forslag til bevilgning for 2007 ikke er blitt fremlagt som varslet, men først nå lenge etter at bidraget er avsluttet. Disse medlemmer konstaterer også at Finansdepartementets svar på spørsmål 117 viser at FN"s formelle anmodning kom 11. september 2006 og at fullmakt til å inngå avtale ble gitt ved kgl.res. 29. september 2006, altså før budsjettet ble fremlagt. At Norge skulle bidra til UNIFIL II var derfor åpenbart allerede ved budsjettes fremleggelse.

På denne bakgrunn mener disse medlemmer at det måtte være mulig å fremme forslag om bevilgning i St.prp. nr. 1 (2006-2007) eller senest ved en tilleggsproposisjon i løpet av høsten. At Regjeringen heller ikke maktet å fremme den proposisjon den selv har varslet i 2007 er mer enn forbausende. Disse medlemmer mener dette viser en altfor tilfeldig budsjettpraksis som ikke gir Stortinget den nødvendige styring av budsjettet.