Brev fra Samferdselsdepartementet v/statsråden til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 19. desember 2009

Dok. nr. 8:19 (2008-2009) - Representantforslag fra stortingsrepr. Sandberg, Sortevik og Hoksrud om utredning om mulig forlengelse av flytoget til Sandefjord Lufthavn Torp og Moss Lufthavn Rygge

Det vises til brev fra Transport- og kommunikasjonskomiteen av 3. desember 2008.

Utbygging av intercity-strekningene på Østlandet er en viktig del av gjeldende norsk jernbanepolitikk. Trafikk til og fra Østlandets tre flyplasser er igjen en viktig del av markedsgrunnlaget for denne satsingen.

Flytoget AS er en kommersiell aktør og ett av flere jernbaneselskaper. Jernbaneverkets planlegging er innrettet mot utvikling av en infrastruktur som betjener ulike markedsbehov på en samfunns- økonomisk fornuftig måte. Innspill og ønsker fra de ulike aktørene i markedet er en naturlig del av de langsiktige markedsvurderingene. Når det gjelder kortsiktige tilpasninger av jernbaneinfrastrukturen, har Jernbaneverket tett kontakt med jernbaneselskapene, herunder Flytoget. Utvikling av togtilbudet og jernbanens infrastruktur rettet mot Sandefjord og Moss lufthavner må bygge på langsiktige vurderinger av disse lufthavnenes roller i forhold til betjening av Østlandet, herunder samspillet med Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

Utgangspunktet er at OSL er landets hovedflyplass og skal ha rollen som nav for så vel for innenlands- som utenlandstrafikken. Rygge og Torp er regionale flyplasser som skal betjene et regionalt marked.

NSB tilbyr i dag timesavganger på både Østfold- og Vestfoldbanen med skyttelbuss fra hhv. Rygge og Torp stasjoner til lufthavnene. Torp holdeplass ble opprettet i januar i år etter initiativ fra Vestfold fylkeskommune. Opplegget med stasjon og skyttelbuss er resultat av et samarbeid gjennom "Plattform Vestfold", der fylkeskommunen, NSB AS, Jernbaneverket, flyplassen, kommunene, Statens vegvesen samt Vestviken Kollektivtrafikk deltar. Det er forventet at trafikken over Torp holdeplass vil bli i overkant av 100.000 reisende i 2009.

Busstilbudet fra Rygge stasjon til lufthavnen likner opplegget ved Torp, men det er kun gjort mindre tilpasninger ved stasjonen. Antall reisende er færre enn ved Torp, bl.a. fordi antall flypassasjerer på Rygge er lavere enn på Torp.

Jernbaneverket er i dialog med Sandefjord lufthavn Torp, fylkeskommunen og kommunene om langtidsplaner. Det planlegges konkret en ny flyterminal på østsiden av flyplassen med en integrert stasjon på Vestfoldbanen. Dette betinger en ny dobbeltsporet parsell mellom Stokke og Sandefjord stasjoner, noe som bl.a. er nevnt i Jernbaneverkets stamnettutredning ”Mer på skinner fram mot 2040”. Tilknytning til Torp må ses i sammenheng med dobbeltsporutbygging på gjenstående parseller mellom Drammen og Tønsberg. Den innbyrdes prioriteringen mellom disse prosjektene og ny stasjon på Torp er det ikke tatt endelig stilling til. Utbygging av flyplassterminal og en integrert Torp stasjon bør ses i sammenheng.

Jernbaneverket vil gjennomgå og revidere gjeldende strategi for utvikling av Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Larvik, herunder hvordan Sandefjord lufthavn Torp skal betjenes med jernbane. Det er naturlig å gjøre dette i tett dialog med samarbeidsorganer i Vestfold. Strategien for videre utvikling av søndre del av Vestfoldbanen bør avklares fram mot neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP 2014-2023).

I utgangspunktet legges det opp til et integrert togtilbud Oslo – Vestfoldbyene - Skien som også betjener Torp. Vurderingen per i dag er at det er langt fram til at det er markedsmessig grunnlag for et dedikert flytogtilbud fra Oslo til Torp.

Jernbaneverket har stilt seg positiv til å vurdere strategien for utvikling av Østfoldbanen sør for Moss i lys av spørsmålet om et mulig høyhastighetskonsept gjennom Østfold mot Sverige. Det vil eventuelt være mulig å se nærmere på mulighetene for å betjene Rygge lufthavn med jernbane i tilknytning til en slik høyhastighetsvurdering. Hittil har Jernbaneverkets vurdering vært at en avgrening fra dagens Østfoldbane til en eventuell ny høyhastighetsbane bør skje ved Råde (sør for dagens dobbeltspor-strekning Såstad-Haug). En eventuell betjening av Rygge lufthavn vil innebære at jernbanen må grene av dagens Østfoldbane nord for Rygge, noe som betyr at en ikke lenger får samme nytte av nedlagte investeringer.

Etter Samferdselsdepartementets vurdering, er det ikke behov for et eget utredningsarbeid knyttet til dedikerte flytogforbindelser til Sandefjord lufthavn Torp og Moss lufthavn Rygge nå. I stedet bør mulighetene for et framtidig togtilbud tilpasset flypassasjerenes behov vurderes løpende i det ordinære arbeidet med å legge utbyggingsstrategien for jernbanen i de sørlige deler av intercity-området. Dette vil det bl.a. bli arbeidet med fram mot NTP 2014-2023. I tillegg må problemstillingen vurderes i lys av utviklingen i markedet, dvs. passasjerveksten på de to flyplassene, og mulige framtidige ombygginger/flyplassutvidelser i den forbindelse.