Innstilling fra Stortingets presidentskap om fullmakt til å oppnevne en hovedkomité for planlegging og gjennomføring av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 162 (2008–2009)
  • Dato: 26.02.2009
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Bakgrunn

200-årsjubileet for den norske grunnloven vil bli et omfattende arrangement for Stortinget og offentlige myndigheter, så vel som for institusjoner og organisasjoner landet rundt. Stortinget har et historisk ansvar for offisielle linjer og føringer for grunnlovsjubileer og markeringer.

Ved Grunnlovens 150-årsjubileum i 1964 og ved Grunnlovens 175-årsjubileum la Stortinget til grunn at jubileer og markeringer i forbindelse med Grunnloven er Stortingets hovedansvar. Til 175-årsjubileet i 1989 opprettet Stortinget en hovedkomité med et stort antall medlemmer fra de mest berørte myndigheter, institusjoner og organisasjoner på sentralt nivå i norsk samfunnsliv.

I forbindelse med hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen i 2005 valgte regjeringen å etablere et eget organ, "Norge 2005 A/S" for å finansiere og støtte gjennomføring av store deler av jubileumsaktivitetene.

Det pågår i dag både forskningsprosjekter og andre aktiviteter relatert til grunnlovsjubileet. Flere prosjekter og tiltak er planlagt og vil komme til frem mot 2014. God og aktiv koordinering av jubileumstiltak og -aktiviteter frem mot 2014 vil derfor være avgjørende for et vellykket jubileum.

Presidentskapets merknader

Presidentskapet vurderer det som mest nærliggende å oppnevne en hovedkomité for grunnlovsjubileet i 2014 etter samme modell som Stortinget valgte ved Grunnlovens 175-årsjubileum i 1989. Komiteen skal i tråd med dette ha det overordnede styrings- og planleggingsansvar for den offisielle markering og feiring av Norges 200-års grunnlovsjubileum i 2014, og ledes av Stortingets president, og med Stortingets visepresident som nestleder. Presidentskapet mener at det bør nedsettes et arbeidsutvalg i komiteen for å forestå det daglige arbeid med forberedelsene til jubileet. Til støtte for arbeidsutvalgets virksomhet vil Stortingets administrasjon etablere et sekretariat.

Presidentskapet legger til grunn at offentlig finansiering eller delfinansiering av jubileumsaktiviteter ivaretas gjennom de ordinære budsjettprosesser, men at hovedkomiteen disponerer budsjettmidler som trengs for å dekke virksomheten i hovedkomiteen, og eventuelle jubileumsaktiviteter i komiteens regi.

Presidentskapet anbefaler at jubileets styrende tema skal være demokratiets betydning og utfordringer i vårt samfunn, samt betydningen av bredt engasjement og deltagelse i hele spekteret av demokratiets institusjoner ("Demokratiprosjektet"). Presidentskapet mener at forskning og kunnskap om Grunnlovens betydning for utviklingen av Norge som en demokratisk stat, så vel som den videre utvikling av vårt demokrati, skal stå sentralt i komiteens arbeid, og at jubileet derfor også bør ha et fremoverskuende perspektiv.

Presidentskapet vil legge til grunn at komiteen skal utarbeide en programerklæring med hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet; initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekter og arrangementer på nasjonalt plan som kan skape oppmerksomhet og engasjement om jubileet frem mot 2014; og søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er relevante for feiringen av jubileet.

Presidentskapet foreslår at komiteen bør ha en bred sammensetning som inkluderer representanter på sentralt nivå fra relevante offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortingets presidentskap gis fullmakt til å sammensette en hovedkomité for planlegging og gjennomføring av Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014, samt å vedta mandat for hovedkomiteen.

Oslo, i Stortingets presidentskap, 26. februar 2009

Thorbjørn Jagland

Carl I. Hagen

Inge Lønning

Berit Brørby

Ola T. Lånke

Olav Gunnar Ballo