Samandrag

Som omtalt i St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Samferdselsdepartementet hadde Statens vegvesen tilbodsopning på hovudentreprisen for rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i januar 2008. Det kom inn eitt tilbod som ville ha ført til ytterlegare kostnadsauke på prosjektet. Konkurransen blei derfor avslutta, og det blei vedteke å dele opp hovudentreprisen i fire mindre delar med sikte på fleire tilbod og reduserte kostnader.

Etter nye konkurransar er prognosen for sluttkostnaden på 504 mill. 2009-kroner. Dette inneber ein kostnadsauke på 65 mill. kroner eller 15 pst. i forhold til St.prp. nr. 1 (2007–2008). Nytt kostnadsoverslag må derfor leggjast fram for Stortinget.

Framdrifta er kritisk ved at omlegging av høgspentkabel og nødvendige mudringsarbeid må gjennomførast før vårflaumen set inn.

Vegdirektoratet vurderer det ikkje som sannsynleg at ein vil oppnå auka konkurranse og redusert kostnad gjennom ein ny tilbodsrunde.

Samferdselsdepartementet legg til grunn at ei eventuell avbryting av tilbodskonkurransen vil medføre at prosjektet blir eitt år forseinka.

Samferdselsdepartementet tilrår at prosjektet blir gjennomført basert på revidert kostnadsoverslag. Det er venta at bruarbeida kjem i gong i månadsskiftet mars/april 2009 og at prosjektet kan opnast for trafikk hausten 2011.

Eventuelle auka utgifter i 2009 av kostnadsauken for prosjektet blir dekt innanfor gjeldande budsjettrammer for kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Investeringar.