Merknader frå komiteen

Komiteen, medlemene frå Arbeidarpartiet, Karita Bekkemellem, Eirin Faldet, Irene Johansen, Torstein Rudihagen, Tor-Arne Strøm og Truls Wickholm, frå Framstegspartiet, Bård Hoksrud, leiaren Per Sandberg og Arne Sortevik, frå Høgre, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, frå Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, frå Kristeleg Folkeparti, Jan Sahl, frå Senterpartiet, Jenny Klinge, og frå Venstre, Borghild Tenden, viser til at rv 283 Øvre Sund bru er siste del av sentrumsringen i Drammen, og ein viktig del av vegpakke Drammen. Komiteen registrerer at prosjektet blir noko dyrare enn først antatt, men er samd i vurderinga av at ein no må godta tilbodet og kome i gang. Ei ytterlegare utsetting vil også ha store samfunnsøkonomiske kostnader.

Komiteen sluttar seg til Regjeringas forslag, og meiner at det er svært viktig at utbygginga startar opp så raskt som mogleg.

Komiteen har merka seg at kostnadsauken i sin heilskap blir dekt over kap. 1320 Statens vegvesen, post 30 Investeringar.