Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelse mv. (Godtgjørelse og dokumentasjonskrav ved enkelte permisjoner)

Dette dokument

 • Innst. S. nr. 217 (2008–2009)
 • Dato: 30.04.2009
 • Utgiver: Stortingets presidentskap
 • Sidetall: 4

Til Stortinget

I denne innstillingen foreslår Presidentskapet å endre Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelser mv. slik at det nedfelles i regelverket at godtgjørelse i visse tilfeller kan opprettholdes også ved velferdspermisjoner ut over 14 dager. Videre foreslås å regelfeste at det alltid skal leveres sykmelding ved søknad om permisjon pga. sykdom.

1. Godtgjørelse ved velferdspermisjoner

1.1 Innledning

Grunnlaget for innvilgelse av permisjoner fremkommer av § 27 i Stortingets forretningsorden. Bestemmelsen angir fire særskilte grunner der permisjon kan innvilges uavhengig av fraværets varighet. Utover dette kan permisjon bare innvilges dersom fraværet vil vare utover fem dager:

 • 1. Deltakelse på reise som medlem av delegasjon oppnevnt av Stortinget eller Stortingets presidentskap

 • 2. Representantens sykdom

 • 3. Fødsel og omsorg

 • 4. Særlige omstendigheter

Det er Stortinget, etter innstilling fra Presidentskapet, som avgjør om permisjon skal innvilges.

1.2 Forholdet mellom de ulike permisjonsgrunnlag og opprettholdelse av godtgjørelse

Forretningsordenen § 27 inneholder ingen bestemmelser om godtgjørelse ved permisjoner. Det er gitt egne regler om dette i lov, bestemmelser fastsatt av Stortinget og i presidentskapsvedtak.

Hovedregelen om godtgjørelse ved permisjoner er gitt i § 2 i lov 30. juni 1954 nr. 11 om godtgjørelse til stortingsrepresentanter som lyder:

"Stortinget bestemmer i hvilken utstrekning en representant skal beholde sin godtgjørelse under permisjoner fra Stortinget".

Regelen er utdypet i § 5 i "Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelser, mv." (heretter bestemmelsene) som setter den generelle godtgjørelsesperioden ved permisjoner, inkludert dagpenger, til 14 dager. Bestemmelsene § 5 inneholder imidlertid flere særregler for permisjoner begrunnet i fødsels- og omsorgsfravær eller reise- og sykefravær:

 • Ved deltakelse på reise som medlem av en delegasjon, jf. bestemmelsene § 5 sjette ledd, gis det ingen begrensninger i tidsrommet for opprettholdelse av godtgjørelsen.

 • Fravær grunnet representantens sykdom er omtalt i bestemmelsene § 5 fjerde ledd. Her bibeholdes godtgjørelsen under hele fraværet, med unntak av dagpengene som bortfaller dersom fraværet varer utover 3 måneder i samlingstiden.

 • Permisjon med bakgrunn i fødsel og omsorg følger av bestemmelsene § 5 femte ledd som gir Presidentskapet fullmakt til å utforme nærmere regler. Gjeldende regler, som er tilsvarende som for statsansatte, ble behandlet av Presidentskapet den 15. juni 2006 og er som følger:

  • Omsorg: Representanter som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fravær i 10 dager for tilsyn av sykt barn. Dersom man har omsorg for tre eller flere barn, forlenges denne perioden til 15 dager. Fraværsperioden regnes pr. kalenderår.

  • Fødsel: Representanten opprettholder full godtgjørelse i 44 uker. Alternativt kan fraværet være 54 uker med 80 % godtgjørelse. For øvrig vises det i Presidentskapets beslutning til at de materielle reglene følger det som til enhver tid gjelder for statsansatte.

Når det gjelder spørsmålet om opprettholdelse av godtgjørelse ved andre permisjoner, inneholder bestemmelsene § 5 ingen unntak fra 14-dagersregelen. Praksis viser imidlertid at Presidentskapet i en del tilfeller har funnet grunn til å innvilge godtgjørelse i hele permisjonsperioden selv om fraværet har vart utover 14 dager. Dette har i hovedsak vært permisjoner begrunnet i alvorlig sykdom i nær familie hvor det er nødvendig at representanten får fri for å kunne følge opp den syke.

For å unngå uklarhet i forhold til den praksis som har utviklet seg over tid, foreslår Presidentskapet at det gjøres en tilføyelse i bestemmelsene § 5, som ved velferdspermisjoner gir Presidentskapet hjemmel til, i særlige tilfeller, å innvilge hel eller delvis godtgjørelse til representanten under hele fraværsperioden. Dette gjøres ved å innføre et nytt § 5, syvende ledd i bestemmelsene som skal lyde:

"Ved permisjoner innvilget av velferdsgrunner kan Presidentskapet, i særlige tilfeller og etter en begrunnet søknad fra representanten, beslutte at godtgjørelsen kan beholdes helt eller delvis utover en periode på 14 dager."

2. Sykepermisjon – krav om sykmelding

Ved sykdom har som nevnt ovenfor representantene rett til permisjon også ved fravær som varer kortere tid enn 5 dager. Det er ikke gitt regler som stiller uttrykkelig krav til dokumentasjon ved innvilgelse av sykepermisjon. Det er imidlertid en utbredt praksis at representantene leverer sykmelding; enten vedlagt søknaden eller i løpet av få dager etter at permisjon er innvilget.

Presidentskapet mener det er en god praksis at sykmelding innleveres når det søkes om sykepermisjon fra Stortingets møtevirksomhet. Det foreslås derfor at denne praksisen nedfelles i regelverket ved at det tas inn en regel i bestemmelsene § 5 som stiller krav om at sykmelding skal leveres ved slik permisjonssøknad.

Av praktiske grunner vil det ikke alltid være mulig å innlevere sykmelding samtidig som permisjonssøknaden fremmes. Det må derfor aksepteres at sykmeldingen leveres etter at permisjon er innvilget. Presidentskapet foreslår at bestemmelsen formuleres slik at sykmelding skal innleveres samtidig med permisjonssøknaden eller snarest mulig etter at permisjon er innvilget. Snarest mulig vil i denne sammenheng normalt bety innen en uke, men det foreslås ingen absolutt tidsgrense.

Forslaget innebærer at det alltid – også ved korte sykepermisjoner – skal leveres sykmelding. Det vil altså ikke gjelde noen egenmeldingsperiode for representantene slik det ellers er vanlig for arbeidstakere. Etter Presidentskapets syn er det ikke urimelig å stille krav om at det skal foreligge sykmelding fra representantene som forutsetning for at Stortinget må innkalle vararepresentant som vil ha en grunnlovsbestemt plikt til å møte i representantens fravær. Presidentskapet viser ellers til at kortere sykefravær i mange tilfeller kan ordnes ved utbytting dersom det ikke er behov for å innkalle en vararepresentant. For ordens skyld bemerkes at representanten på ethvert tidspunkt har rett til å gjeninntre i Stortingets virksomhet selv om sykmeldingen fortsatt løper.

Skulle det mot formodning oppstå tilfeller der noen uten rimelig grunn unnlater å etterkomme pålegget, mener Presidentskapet at det bør være en adgang til å stoppe utbetalingen av representantens godtgjørelse med umiddelbar virkning. En hjemmel for dette foreslås tatt inn i bestemmelsene.

Dokumentasjonsplikt ved sykepermisjon foreslås etter dette nedfelt i bestemmelsene § 5 slik:

"§ 5 fjerde ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

Ved søknad om permisjon som nevnt i første punktum må sykmelding fremlegges sammen med permisjonssøknaden eller snarest mulig etter at permisjon er innvilget. Dersom sykmelding ikke fremlegges som fastsatt, kan Presidentskapet bestemme at godtgjørelse som nevnt i § 1 skal bortfalle for den resterende del av permisjonsperioden."

3. Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående, og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I

I Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelse mv. fastsatt av Stortinget 10. november 1966, med senere endringer, gjøres følgende endringer:

§ 5 fjerde ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

Ved søknad om permisjon som nevnt i første punktum må sykmelding fremlegges sammen med permisjonssøknaden eller snarest mulig etter at permisjon er innvilget. Dersom sykmelding ikke fremlegges som fastsatt, kan Presidentskapet bestemme at godtgjørelse som nevnt i § 1 skal bortfalle for den resterende del av permisjonsperioden.

§ 5 nytt syvende ledd skal lyde:

Ved permisjoner innvilget av velferdsgrunner kan Presidentskapet, i særlige tilfeller og etter en begrunnet søknad fra representanten, beslutte at godtgjørelsen kan beholdes helt eller delvis utover en periode på 14 dager.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 30. april 2009

Thorbjørn Jagland

Carl I Hagen

Inge Lønning

Berit Brørby

Ola T. Lånke

Olav Gunnar Ballo