Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Hans Olav Syversen og Trine Skei Grande om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokalisering mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Forslagsstillerne viser til at Regjeringen v/Kultur- og kirkedepartementet i fjor varslet at det var fattet beslutning om at et nytt nasjonalmuseum skal oppføres på Vestbanetomten i Oslo. Museet skal omfatte Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst.

Forslagsstillerne registrerer at det er betydelig usikkerhet i kvalitetssikringen, bl.a. med hensyn til kostnadene som er lagt til grunn for en eventuell flytting, framtidig arealbehov for et samlokalisert museum, gjenbruk av fraflyttede bygninger mv.

Forslagsstillerne viser til omtalen vedrørende de framtidige planene for Nasjonalmuseet i St.prp. nr. 1 (2008–2009) for Kultur- og kirkedepartementet, jf. Budsjett-innst. S. nr. 2 (2008–2009).

Ut fra debatten i media og det store engasjementet knyttet til Nasjonalmuseets fremtid, mener forslagsstillerne at det er nødvendig at Stortinget snarest blir forelagt en helhetlig sak, herunder kvalitetssikringsdokumentasjon, slik at beslutninger som skal ligge fast i mange år kan bli tilfredsstillende forankret.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen snarest, og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2009, å fremme sak for Stortinget om Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv."

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunn Karin Gjul, Britt Hildeng, Espen Johnsen og Tove Karoline Knutsen, fra Sosialistisk Venstreparti, May Hansen, og fra Senterpartiet, Trond Lode, viser til at forslaget i Dokument nr. 8:65 (2008–2009) er imøtekommet gjennom fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett for 2009, der Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering er bredt behandlet.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Olemic Thommessen, fra Kristelig Folkeparti, lederen May-Helen Molvær Grimstad, og fra Venstre, Trine Skei Grande, merker seg forslagsstillernes syn om at det er viktig med en debatt og forankring i Stortinget knyttet til Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv. – særlig på bakgrunn av det brede folkelige engasjementet knyttet til saken – og at det er presentert en sak om Nasjonalmuseet i St.prp. nr. 67 (2008–2009). Disse medlemmer mener således at forslagsstillernes krav slik det er fremsatt i representantforslaget delvis er imøtekommet.

Disse medlemmer finner imidlertid ikke at redegjørelsen i nevnte proposisjon er fyllestgjørende, i og med at redegjørelsen ikke fullt ut svarer på de utfordringer som er fremsatt i representantforslaget og den offentlige debatt forøvrig, og således mest av alt fremstår som en oppsummering av "gammelt nytt".

Det presenteres etter komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiets og Venstres mening for eksempel ikke overbevisende argumenter om at de historiske samlingene må flytte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at det er heller ingen redegjørelse for planer knyttet til den gamle bygningsmassen, eller hvordan den nye tomta på Vestbanen skal fremstå. Etter disse medlemmers syn er disse problemstillingene blant dem som må belyses tilfredsstillende for å sikre en god nok forankring for saken i Stortinget.

Disse medlemmer mener forøvrig at prosessen fortsatt bærer preg av forunderlig saksbehandling fra Regjeringens side, all den tid ovennevnte sakskompleks ikke har vært forelagt Stortinget som en egen sak – men etter press fra opposisjonen fremkommer som et slags vedlegg til Finansdepartementet og Stortingets finanskomités arbeid med å revidere nasjonalbudsjettet.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen snarest mulig komme tilbake til Stortinget med fyllestgjørende sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv."

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre fremmer følgende forslag:

"Saken om nybygg og lokalisering av Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv. stilles i bero før saken er fremlagt for Stortinget."

Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil peke på at den nye bygningen for Nasjonalmuseet på Vestbanetomten er en meget stor nasjonal satsing økonomisk og på annen måte. Bygningen bør bli et signalbygg og vil ved sin beliggenhet og størrelse uansett bli et arkitektonisk tyngdepunkt i Oslo. Det nye Nasjonalmuseet bør fremstå som en arkitektonisk satsing og gjenspeile de oppgavene huset har med å huse landets viktigste uttrykk innenfor kunst og design. I dette perspektiv mener disse medlemmer det er viktig å søke de fremste arkitekter i verden, og å gi dem de best mulige rammebetingelser for å skape en optimal løsning.

Komiteens medlem fra Høyre mener i denne sammenheng at den gamle bygningsmassen på området må sees på som en mulighet, men ikke være en absolutt premiss for løsningene. Regjeringen må derfor foreta de nødvendige skritt for at de videre arbeidene med byggeprosjektet kan skje uavhengig av de føringer fredningsvedtaket for området legger. Dette medlem er kjent med at den allerede utlyste arkitektkonkurransen har 12. juni 2009 som dato for første innlevering. Dette medlem mener også endringer i forhold til fredningen vil være et betydelig endret premiss. Dette medlem mener derfor tidspunktet for innlevering må flyttes fra 12. juni 2009 til det tidspunkt høsten 2009 Regjeringen finner hensiktsmessig. Dette medlem fremmer i tråd med dette følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen gjøre de nødvendige tiltak for at fredningsbestemmelsene for den eksisterende bygningsmasse på Vestbanetomten ikke skal legge begrensninger i forhold til det nye bygget for Nasjonalmuseet."

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen snarest mulig komme tilbake til Stortinget med fyllestgjørende sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning og lokalisering mv.

Forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre:

Forslag 2

Saken om nybygg og lokalisering stilles i bero før saken er fremlagt for Stortinget.

Forslag fra Høyre:

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen gjøre de nødvendige tiltak for at fredningsbestemmelsene for den eksisterende bygningsmasse på Vestbanetomten ikke skal legge begrensninger i forhold til det nye bygget for Nasjonalmuseet.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til representantforslaget og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument nr. 8:65 (2008–2009) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Hans Olav Syversen og Trine Skei Grande om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokalisering mv. – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 16. april 2009

Dokument 8:65 ( 2008 – 2009 ) - Familie- og kulturkomiteen - repr.forslag fra stortingsrepr. Olemic Thommessen, Hans Olav Syversen og Trine Skei Grande til behandling om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokali...

Det vises til representantforslag av 24. mars 2009 fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Hans Olav Syversen og Trine Skei Grande om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokalisering mv. Stortinget ble informert om utredningsarbeidet og den videre prosess i St.prp. nr. 1 (2008-2009), bl.a. i følgende avsnitt:

"Nasjonalmuseets viktige samfunnsoppgave kan ikke løses på en tilfredsstillende måte dersom institusjonen ikke gis bedre bygningsmessige rammevilkår. For å løse det presserende behovet for bedre og større lokaler for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, har staten kjøpt tomteareal på Vestbanen fra Oslo kommune. Det utredes nå en bygningsløsning på Vestbanen som skal romme alle funksjonene til museet med tanke på at Nasjonalmuseet skal flytte hele sin aktivitet til Vestbanen. Dette utredningsarbeidet vil bli gjenstand for en ekstern kvalitetssikring. Forutsatt at kvalitetssikringen gir grunnlag for å gå videre med et utbyggingsprosjekt på Vestbanen, vil det bli utlyst en arkitektkonkurranse om prosjektet så snart som mulig."

Det vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i vår bli fremmet en sak for Stortinget om å kjøpe tilbake tomteareal på Vestbanen fra Oslo kommune. I tilknytning til dette vil det bli gitt mer inngående informasjon om prosess og innhold i det som har ledet fram til regjeringens beslutning om å velge Vestbanen som lokalisering for en samlet bygningsløsning for Nasjonalmuseet. Innholdet i dokument 8-forslaget er dermed allerede dekket i departementets planer.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 9. juni 2009

May-Helen Molvær Grimstad

Karin S. Woldseth

leder

ordfører