14.4.1 Post 1 Driftsutgifter

14.4.1.1 Sammendrag

I løpet av vinteren 2010 har det vært en lang og sammenhengende kuldeperiode på Østlandet. Dette har medført ekstraordinære problemer med framkommeligheten i Oslofjorden grunnet is. Kystverket er påført utgifter til innleie av fartøy til isbryting i området for å holde hovedled og biled åpen for ferdsel. Videre har is i drift påført navigasjonsinnretningene skader. Utgiftene er blitt dekket innenfor avsetningen til navigasjonsinnretninger under Kystverkets driftsbevilgning.

For å unngå at de ekstraordinære kostnadene til isbryting går på bekostning av arbeidet med vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner, fremmes det forslag om å øke bevilgningen på kap. 1062 post 1 med 10 mill. kroner i 2010.

14.4.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmet felles forslag om prosjektering av Stad skipstunnel i Innst. S. nr. 300 (2008–2009) i 2010 og Innst. 13 S (2009–2010). Tunnelen har blitt utredet og prosjektet kvalitetssikret i 21 år, men skal nå utredes og kvalitetssikres nok en gang. Det ser ifølge nrk.no 12. mai 2010 ikke ut som at regjeringen vil legge frem en sak for Stortinget om Stad skipstunnel verken i 2010 eller 2011 heller.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at sak om bygging av Stad skipstunnel legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2010.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at oljevernberedskapen har vært nedprioritert i Norge i en årrekke, samt sitt forslag for å bøte på dette i Dokument 8:13 S (2009–2010) om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap. Disse medlemmer påpeker at WWF gjør et viktig arbeid knyttet til opplæring av frivillige mannskaper innen oljevernberedskap i strandsonene gjennom prosjektet «Ren Kyst», og at frivillig oljevernberedskap rykket inn på kort varsel etter «Full City»-havariet utenfor Langesund. Disse medlemmer viser til at prosjektet «Ren Kyst» gir mye oljevernberedskap for pengene, og disse medlemmer mener derfor at frivillige krefter har en naturlig plass innenfor oljevernberedskapen i fremtiden også. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn øremerke en bevilgning på 400 000 kroner til dette formål utover regjeringens forslag.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 0,4 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 10,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

10 400 000

fra kr 1 356 300 000 til kr 1 366 700 000»

14.4.2 Post 21 Spesielle driftsutgifter

14.4.2.1 Sammendrag

MV Full City forliste 31. juli ifjor, og oljelekkasjen fra skipet førte til oljepåslag langs 75 kilometer med strandområder. Da det omfattende opprensingsarbeidet ble avbrutt i slutten av november var det samlet opp om lag 2 600 tonn med oljebefengt avfall. Arbeidet videreføres våren 2010.

Fiskeri- og kystdepartementet fremmet i 2009 forslag om en tilleggsbevilgning på 200 mill. kroner over kap. 1062 post 1 for å dekke anslåtte utgifter i 2009 til oljevernaksjonen, jf. Prop. 52 S (2009–2010) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet. Det ble da anslått en samlet aksjonskostnad på til sammen 234 mill. kroner, hvorav om lag 200 mill. kroner i 2009 og 34 mill. kroner i 2010. Kystverket har nå gjennomført nye befaringer i området, og har ikke funnet grunnlag for å endre anslaget på 234 mill. kroner. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til anslaget.

Bevilgningen på 200 mill. kroner som ble vedtatt i 2009 er disponert. For å sikre rask oppstart av det gjenstående opprensingsarbeidet, ble det i kongelig resolusjon av 16. april 2010 gitt fullmakt til å overskride kap. 1062 post 21 med inntil 34 mill. kroner.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å øke bevilgningen over kap. 1062 post 1 med 34 mill. kroner i 2010 til videreføring av opprensingsarbeidet etter Full City.

14.4.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre påpeker at oljekatastrofen etter «Full City»-grunnstøtingen ikke kom som noen overraskelse, og at transport- og kommunikasjonskomiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre uttalte følgende i sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 13 (2008–2009) til statsbudsjettet for 2009, dvs. over et halvt år før katastrofen 31. juli 2009:

«Disse medlemmer er bekymret over Regjeringens satsing på oljevernberedskap. Disse medlemmer legger vekt på føre-var-prinsippet i miljøpolitikken. Hovedinnsatsen må derfor legges inn på å forebygge forurensning. Disse medlemmer vil også peke må at en må ha et apparat med kort responstid og moderne utstyr for å bekjempe akutt forurensning, dersom uhellet først er ute.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at tidligere fiskeri- og kystminister Helga Pedersen valgte å hemmeligholde en rapport om dårlig oljevernberedskap i 2005, til tross for at Fremskrittspartiet flere ganger ba om å få den utlevert. Etter at rapporten ble kjent, ble det fremmet forslag om å få utarbeidet en handlingsplan for forsterket oljevernberedskap i Dokument nr. 8:39 (2007–2008). Forslaget fikk kun Fremskrittspartiets egne stemmer. Disse medlemmer vil for øvrig vise til disse medlemmers representantforslag Dokument 8:13 S (2009–2010) om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap, samt disse medlemmers merknader og forslag om Full City-katastrofen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 i Innst. 13 S (2009–2010).

14.4.3 Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

14.4.3.1 Sammendrag

Det er avsatt 45 mill. kroner i 2010 til anskaffelse av et nytt fartøy under Kystverket. Fartøyet er anslått til å koste inntil 110 mill. kroner, avhengig av resultatet av anbudsrunden. Ettersom deler av utgiftene ved anskaffelsen vil påløpe først i 2011, vil det være nødvendig med en bestillingsfullmakt på inntil 65 mill. kroner i 2010 for å kunne inngå kontrakt.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om å øke bestillingsfullmakten på kap. 1062 post 45 fra 3 til 68 mill. kroner i 2010, jf. forslag til romertallsvedtak.

14.4.3.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak IV.1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at oljekatastrofen i Mexico-golfen som etterfulgte brannen i boreriggen Deepwater Horizon 20. april 2010 kan vise seg å bli den verste oljekatastrofen noensinne. Disse medlemmer påpeker at det også er svakheter ved oljevernberedskapen i Norge, særlig knyttet til skipsfarten langs kysten. Disse medlemmer viser til at det også tidligere har vært en debatt om hvorvidt utstyret til oljevernberedskapen er god nok, inkludert slepebåtberedskapen, og at disse medlemmer i 2009 derfor fremmet både representantforslag Dokument 8:13 S (2009–2010) om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap samt tilhørende bevilgningsforslag i Innst. 13 S (2009–2010) på 50 mill. kroner uten regjeringens forslag for inneværende år. Disse medlemmer mener at den statlige beredskapen mot akutt forurensning bør dimensjoneres og lokaliseres ut ifra kunnskap om miljørisiko langs kysten, og at det må gjennomføres jevnlige oppdateringer av risikoanalyser. Disse medlemmer vil for øvrig vise til anmodningsforslag fra Innst. 13 S (2009–2010) om å legge frem plan med tilhørende finansiering for nødvendig oppgradering og fornyelse av Kystverkets depotutstyr til oljevernberedskap, samt Kystverkets egne fartøyer for å forsterke oljevernberedskapen langs kysten og å sørge for at alle offentlige aksjoner i offentlig regi knyttet til ulykker og utslipp, rutinemessig som en del av et fast evalueringsopplegg, også revideres av Riksrevisjonen.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 20 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

20 000 000

fra kr 118 680 000 til kr 138 680 000»

Post 70 Tilskudd Redningsselskapet

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til den imponerende «1. linje tjeneste» Redningsselskapet yter i svært mange havarier og motorstanstilfeller langs kysten, fordi skøytene befinner seg langs hele kysten. Disse medlemmer konstaterer at dette er hendelser man ikke hører så mye om, nettopp fordi Redningsselskapet er raskt på plass med sleper om bord i havaristen, og store katastrofer avverges/kontrolleres til større slepefartøy kommer til unnsetting.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sitt forslag om 18 mill. kroner mer til redningsselskapet i statsbudsjettet for 2010, jf. Innst. 13 S (2009–2010). Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt. Disse medlemmer ber regjeringen legge til rette for statlig kjøp av beredskapstjenester innenfor oljevern og slepeberedskap av aktører som Redningsselskapet og Hurtigruten.

Komiteens medlemmer fra Høyre mener derfor det er særlig uheldig at regjeringen ikke bevilger nok midler til Redningsselskapet, slik det kom til utrykk på høringen i komiteen. Disse medlemmer viser til Høyres alternative budsjett, der det er foreslått 20 mill. kroner til slepebåtberedskap for Redningsselskapet, og disse medlemmer vil ytterligere styrke satsningen i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

70

Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med

25 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 67 000 000»

Kap. 2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak

14.4.4 Post 50 (Ny) Tapsavsetning garantier

14.4.4.1 Sammendrag

I 2009 ble det opprettet en garantiordning for førstehåndsomsetningen av fisk for fiskesalgslagene, garantier for driftskreditt for fiskerinæringen og en egen likviditetslåneordning for fiskerinæringen. Disse ordningene hadde garanti- og lånerammer på til sammen 640 mill. kroner. For å ta høyde for tap ble 213 mill. kroner, tilsvarende 1/3 av låne- og garantirammene, bevilget som tilskudd til tapsfond i 2009. Det ble innvilget til sammen 322,5 mill. kroner i garantier og likviditetslån i 2009.

De innvilgede garantiene og lånene på til sammen 322,5 mill. kroner tilsier en avsetning til tapsfond på 107,5 mill. kroner. Ved en inkurie ble det imidlertid ikke trukket noen midler av bevilgningen til tapsavsetninger i 2009. Siden bevilgningen ikke var overførbar, ble dermed hele bevilgningen på 213 mill. kroner på kap. 2415 post 50 tilbakeført statskassen. For å sikre nødvendig tapsavsetning for de pådratte forpliktelsene, foreslås det at 107,5 mill. kroner bevilges på nytt.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om en bevilgning på 107,5 mill. kroner i 2010 på kap. 2415, post 50 Tapsavsetning garantier.

14.4.4.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.