Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

Dette dokument

  • Innst. 356 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 137 LS (2009–2010)
  • Dato: 10.06.2010
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innleiing

Regjeringa fremmar i Prop. 137 LS (2009–2010) både Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane). I denne innstillinga L er kun endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane) handsama.

1.2 Endring av satsane for supplerande stønad

Som ledd i trygdeoppgjeret i 2008 blei det etablert ein opptrappingsplan for særtillegget til ytingar frå folketrygda. Satsane for supplerande stønad følgjer same opptrappingsplan som særtillegget for alders-, uføre- og etterlatnepensjon i perioden 2008–2010. Satsane for supplerande stønad går direkte fram av lova, jf. § 5, og i samsvar med opptrappingsplanen blei dei naudsynte justeringane i satsane frå 1. mai 2008 gjennomført etter forslag i Ot.prp. nr. 77 (2007–2008), som eit første steg i planen. Andre steg i opptrappingsplanen blei etter forslag i Ot.prp. nr. 99 (2008–2009) gjennomført frå 1. mai 2009.

Frå 1. mai 2010 skal ein setje i verk den siste delen av opptrappingsplanen for særtillegget. Fullt særtillegg etter ordinær sats skal då auke frå 97 pst. til 100 pst. av grunnbeløpet (G) i folketrygda.

Slik heving av særtilleggssatsen gjer at satsane for supplerande stønad blir endra som følgjer:

  • Frå 1,97 G til G for einslege.

  • Frå 2,47 G til 2,50 G for ein stønadstakar med ektefelle under 67 år.

  • Frå 1,82 G til 1,85 G for kvar av ektefellane når dei begge har fylt 67 år.

Det foreslås at § 5 første ledd i lov om supplerande stønad blir endra i tråd med dette. Ein viser til lovforslaget.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tove Linnea Brandvik, Thor Erik Forsberg, Steinar Gullvåg, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Fremskrittspartiet, lederen Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen, fra Høyre, Sylvi Graham og Torbjørn Røe Isaksen, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, viser til Prop. 137 LS (2009–2010) Trygdeoppgjøret 2010 og endringer i lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.

Komiteen viser til at det legges frem forslag til endringer i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge. Endringene kommer som følge av at det i trygdeoppgjøret for 2008 ble vedtatt en opptrappingsplan for særtillegget, høy sats, til to ganger grunnbeløpet.

Komiteen viser til at regjeringen fremmer forslag om at det gjøres følgende endringer i ytelsen supplerende stønad for personer med kort botid i Norge. Full supplerende stønad for enslige stønadsmottakere skal være 2,0 ganger grunnbeløpet, 2,5 ganger grunnbeløpet for personer med ektefelle under 67 år, og 1,85 ganger grunnbeløpet for hver av ektefellene når begge har fylt 67 år.

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til sine merknader i Innst. S. nr. 357 (2009–2010) om opptrappingsplan for minstepensjonen i folketrygden til 2 G og at tilsvarende økning er lagt til grunn for andre minsteytelser i folketrygden og i supplerende stønad til personer med kort botid, på linje med behandlingen av disse ytelsene i 2008 og 2009.

Flertallet støtter forslagene fra regjeringen og har for øvrig ingen ytterligere merknader.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at ordningen med supplerende stønad til personer med kort botid i Norge ble innført fra 1. januar 2006 for å sikre personer over 67 år med liten eller ingen pensjon fra folketrygden en samlet inntekt svarende til minstepensjon.

Stønaden vil, i mange tilfeller, bli en ytelse til erstatning for økonomisk sosialhjelp, og må etter disse medlemmers mening betraktes som en sosial ytelse.

Disse medlemmer vil peke på at den supplerende stønaden ikke er en trygdeytelse og ikke bevilges over folketrygdens budsjett.

Disse medlemmer mener derfor det er naturlig at ytelsen utbetales gjennom de kommunale sosialkontorene.

På denne bakgrunn vil disse medlemmer gå imot å heve minsteytelsen i ordningen supplerende stønad for personer med kort botid i Norge.

Disse medlemmer viser for øvrig til sine merknader i forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 74 (2007–2008) Endringer i bevilgninger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Oppfølging trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser mv.), jf. Innst. S. nr. 11 (2008–2009).

3. Komiteens tilrådning

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov:

om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

I

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

Full supplerande stønad skal vere

a) 2,0 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar

b)) 2,5 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år

c) 1,85 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år.

II

Lova trer i kraft straks og blir gitt verknad frå 1. mai 2010.

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 10. juni 2010

Robert Eriksson
leder og saksordfører