Trygdeoppgjeret 2010

Prop. 137 LS (2009-2010), Innst. 356 L (2009-2010), Lovvedtak 83 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 356 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane). Full supplerande stønad skal vere: a) 2,0 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar b) 2,5 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år c) 1,85 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år. Lova trer i kraft straks og blir gitt verknad frå 1. mai 2010.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 17.06.2010