Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Dette dokument

  • Innst. 114 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 38 S (2010–2011) kap. 1560, 1561 og 4560
  • Dato: 01.12.2010
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT

Post 1 Driftsutgifter

I statsbudsjettet for 2010 er det under denne posten avsatt 19 mill. kroner til sentralfinansiering av kostnader ved bruk av ehandelsplattformen. Det foreslås at bevilgningen for 2010 settes ned med 9 mill. kroner på grunn av forsinket framdrift.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Samiske tegnsett UTF-8

Fra 1. januar 2012 er alle offentlige virksomheter pålagt å bruke tegnsettstandarden UTF-8 i all utveksling av informasjon. Denne standarden inneholder også de samiske særtegnene. For å få en koordinert overgang til UTF-8 foreslås det at bevilgningen på kap. 1560 post 21 økes med 300 000 kroner mot at bevilgningen på kap. 1534 Tilskudd til samiske formål, post 72 Samisk språk, informasjon m.m. reduseres tilsvarende.

PEPPOL-prosjektet

Direktoratet for forvaltning og IKT er prosjektkoordinator for EU-prosjektet Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL). Budsjetterte inntekter fra dette arbeidet var beregnet til 9 mill. kroner i 2010.

Imidlertid skal overføring til nasjonale deltakere, som selv dekker 50 pst. av sine utgifter, ikke føres i statsregnskapet, og det foreslås at bevilgningen på post 21 reduseres med 2,7 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 4560 post 3 foreslås redusert tilsvarende. Totalt foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 2,4 mill. kroner.

Kap. 4560 Direktoratet for forvaltning og IKT

Det foreslås at bevilgningen på post 3 Diverse inntekter reduseres med 2,7 mill. kroner. Det vises til omtale under kap. 1560 post 21 om PEPPOL-prosjektet.

Kap. 1561 IKT-politikk

I forbindelse med sluttføring av sikkerhetsprosjektet og nødvendig områdesikring av bygningsmassen i Regjeringskvartalet foreslås det at bevilgningen på kap. 1561, post 22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres, reduseres med 3,8 mill. kroner og at kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter økes tilsvarende.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Øyvind Halleraker og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Lasse Kinden Endresen, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, viser til proposisjonen og støtter regjeringens forslag.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 159 874 000 til kr 150 874 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 400 000

fra kr 44 978 000 til kr 42 578 000

1561

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres,nedsettes med

3 800 000

fra kr 16 022 000 til kr 12 222 000

Inntekter

4560

Direktoratet for forvaltning og IKT

3

Diverse inntekter, nedsettes med

2 700 000

fra kr 9 268 000 til kr 6 568 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 1. desember 2010

Knut Arild Hareide

leder og ordfører