Innstilling fra finanskomiteen om lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om Statens petroleumsforsikringsfond mv.

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Formålet med Statens petroleumsforsikringsfond er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av å være direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten, jf. lov 30. mai 1986 nr. 23 § 1 om Statens petroleumsforsikringsfond. Midlene som overføres til petroleumsforsikringsfondet er midler som ellers ville ha inngått i netto inntekter til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) og netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som overføres til Statens pensjonsfond utland (SPU). Med den betydelige størrelsen SPU har i dag, og den årlige netto kontantstrøm fra petro-leumsvirksomheten, er de hensyn som i sin tid begrunnet opprettelse av petroleumsforsikringsfondet ikke lenger til stede. Finansdepartementet gikk derfor i Prop. 1 S (2010–2011) inn for at petroleumsforsikringsfondet avvikles med virkning fra 31. desember 2010, og at fondets midler overføres til SPU. Det ble i den anledning varslet at en tok sikte på å legge fram en proposisjon om saken i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010. Det er i forslaget til statsbudsjett for 2011 lagt til grunn at SPU tilføres om lag 21 mrd. kroner.

Finansdepartementet foreslår i proposisjonen at lov om Statens petroleumsforsikringsfond oppheves med virkning fra 31. desember 2010. En opphevelse av lov om Statens petroleumsforsikringsfond medfører at forskrift 26. juni 2003 nr. 865 om Statens petroleumsforsikringsfond vil måtte oppheves fra samme dato. Forskriften gir retningslinjer for forvaltningen av petroleumsforsikringsfondet.

I tråd med omtalen i Prop. 1 S (2010–2011) foreslår departementet videre at fondets midler per 31. desember 2010 overføres til SPU. Det vises til forslag til romertallsvedtak hvor det gis fullmakt til å avvikle fondet per 31. desember 2010 og fra samme tidspunkt overføre midlene til SPU, herunder foreta nødvendige justeringer i kapitalregnskapet.

Det følger av lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond at overføringer til og fra petroleumsforsikringsfondet inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som inntektsføres i SPU. Ved en avvikling av petroleumsforsikringsfondet vil det dermed være behov for å gjøre endringer i lov om Statens pensjonsfond. Finansdepartementet foreslår derfor i proposisjonen at lov om Statens pensjonsfond endres slik at henvisningene til Statens petro-leumsforsikringsfond tas ut.

På denne bakgrunn vises det til forslag til opphevelse av lov om Statens petroleumsforsikringsfond med virkning fra og med 31. desember 2010 og forslag til at § 3 tredje ledd nr. 7 og § 3 fjerde ledd nr. 3 i lov om Statens pensjonsfond oppheves. Det foreslås også at nåværende § 3 tredje ledd nr. 8 og nr. 9 i pensjonsfondsloven blir nr. 7 og 8 og at nåværende § 3 fjerde ledd nr. 4 og 5 blir nr. 3 og 4.

Departementet foreslår også at departementet gis fullmakt til å avvikle Statens petroleumsforsikringsfond per 31. desember 2010, og at de samlede midlene i fondet fra samme tidspunkt overføres SPU. Det foreslås herunder å føre ut av statens kapitalregnskap midler i Statens petroleumsforsikringsfond og tilhørende avsetning for forpliktelser, samt at overførte midler inkluderes i oppført kapital for SPU i kapitalregnskapet per 31. desember 2010, jf. forslag til romertallsvedtak.

For nærmere omtale av Statens petroleumsforsik-ringsfond og departementets forslag vises det til proposisjonens kapittel 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved opprettelsen av SDØE la Stortinget til grunn at staten skulle være selvassurandør. En avvikling av Statens petroleumsforsikringsfond medfører ingen endringer når det gjelder selvassuranseprinsippet for SDØE og den foreslåtte endringen vil ikke påvirke statens økonomiske ansvar ved en eventuell skade.

Økte utgifter og/eller reduserte inntekter som følge av skader vil som i dag måtte dekkes over SDØEs driftsbudsjett og inngå i de ordinære bevilgningene til SDØE. Ved ekstraordinært store forsik-ringsoppgjør vil dette måtte håndteres som ordinær tilleggsbevilgning under SDØE.

Kapitalen i Statens petroleumsforsikringsfond overføres i sin helhet til SPU. Dette bidrar til å øke kapitalen i SPU med om lag 21 mrd. kroner fra og med årsskiftet. Isolert sett bidrar dette til å øke den årlige realavkastningen i SPU med 840 mill. kroner. Det er tatt hensyn til denne økningen ved utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2011. For øvrig vil oppfølgingen av forvaltningen av statens finansformue bli noe forenklet ved at midlene i petroleumsforsik-ringsfondet overføres SPU.

Avvikling av Statens petroleumsforsikringsfond vil innebære at kap. 2440 Statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten, post 50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond og kap. 5440 Statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten, post 50 Overføring fra Statens petroleumsforsikringsfond utgår fra statsbudsjettet og statsregnskapet, noe som er lagt til grunn i forslaget til statsbudsjett for 2011. Ordningen innebærer at økte utgifter og/eller reduserte inntekter som følge av skader vil framgå av budsjettpostene for SDØE, jf. kap. 2440 og 5440, og inngå i netto kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten som overføres SPU. Ettersom informasjonen om statens del av forsikringsoppgjøret tas ut av statsbudsjett og statsregnskap, jf. kap. 2440 post 50 og kap. 5440 post 50, vil de berørte departementene, Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, vurdere om tilsvarende informasjon bør presenteres som tilleggsinformasjon i de årlige regnskaper.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at det kun er forslag om lovendringer fremmet i Prop. 47 LS (2010–2011) som behandles i denne innstillingen. For øvrig vises det til behandlingen av ny saldering av statsbudsjettet 2010 i Innst. 145 S (2010–2011).

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag om opphevelse av lov om Statens petroleumsforsikringsfond og endringer i lov om Statens pensjonsfond.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv.

I

Lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond oppheves.

II

I lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond gjøres følgende endringer:

§ 3 tredje ledd nr. 7 oppheves.

Nåværende § 3 tredje ledd nr. 8 og nr. 9 blir nr. 7 og 8.

§ 3 fjerde ledd nr. 3 oppheves.

Nåværende § 3 fjerde ledd nr. 4 og 5 blir nr. 3 og 4.

III

Loven gjelder fra og med 31. desember 2010.

Oslo, i finanskomiteen, den 9. desember 2010

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører