Sammendrag

Det fremmes i dokumentet følgende forslag:

«I

Stortinget ber regjeringen etablere en prøveordning med en 'havarikommisjon' for helsesektoren etter modell fra havarikommisjonen for transportsektoren.

II

Stortinget ber regjeringen om å bygge opp spe-sialkompetanse i politiet i forhold til etterforskning av saker i helsesektoren.»

Forslagsstillerne framholder at de fleste pasienter opplever god og trygg behandling i den norske helsetjenesten, men vil understreke at det er viktig at pasien-ter som opplever feil og uheldige hendelser i helsetjenesten, får god oppfølging og at deres rettssikkerhet blir ivaretatt. De mener at arbeidet med kvalitetsforbedring og sikkerhet må styrkes for å redusere omfanget av feil og uheldige hendelser.

Forslagsstillerne mener det er grunnlag for å prøve ut en havarikommisjon for helsesektoren etter modell fra havarikommisjonen for transportsektoren. De mener at Statens havarikommisjon for helsesektoren (SHH) skal undersøke alvorlige ulykker og hendelser i helsesektoren både innenfor området regulert av lov om spesialisthelsetjenesten og innenfor området regulert av lov om kommunehelsetjenesten. Formålet med SHH-undersøkelser vil være å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av ulykker i helsesektoren. SHH skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. SHH skal selv avgjøre omfanget av de undersøkelser som skal foretas, herunder vurdere undersøkelsens forventede sikkerhetsmessige verdi i forhold til nødvendige ressurser.

Forslagsstillerne mener det bør etableres hjemmel i helselovgivningen som etablerer en plikt for enhver på forlangende å gi de opplysninger han/hun sitter inne med om forhold som kan være av betydning for undersøkelsen til SHH, uten hensyn til taushetsplikten som ellers påhviler vedkommende. Forklaringene skal bare kunne brukes til pasientsikkerhetsmessige formål, og skal ikke kunne brukes som bevis mot den som har avgitt forklaringen i en senere straffesak eller tilsynssak mot vedkommende.

Forslagsstillerne viser til at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har tatt initiativ til en forsøksordning hvor Statens helsetilsyn får i oppdrag å etablere en utrykningsgruppe som raskt skal gå ut for å innhente relevant informasjon ved alvorlige hendelser. Helseforetakene er blitt pålagt å rapportere alvorlige hendelser inn til Statens helsetilsyn umiddelbart. Det vises til at denne ordningen bygger på en annen modell enn havarikommisjonen for transportsektoren. Hovedforskjellen er at rollen som tilsyn og sanksjonsmyndighet er blandet med rollen som undersøker for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

Forslagsstillerne mener at for at Stortinget skal kunne ta stilling til hvilken modell som fungerer best for å hindre uheldige hendelser og ulykker i helsevesenet, vil det være en fordel om en prøver ut begge modellene.

Forslagsstillerne mener også at det bør bygges opp spesialkompetanse i politiet som kan brukes ved etterforskning av alvorlige hendelser i helsevesenet der en mistenker at det har skjedd straffbare forhold.