Sammendrag

I dokumentet ble følgende forslag til lovendring fremmet 24. februar 2011:

«I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:

§ 15-3 første ledd første punktum skal lyde:

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger to millioner kroner, merverdiavgift ikke medregnet, skal omsetningsoppgave leveres en gang i året.

II

Endringen trer i kraft straks og gjelder fra og med inntektsåret 2011.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse og begrunnelse for forslaget.