Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Thomas Breen, Gunvor Eldegard, Irene Johansen, Gerd Janne Kristoffersen, lederen Torgeir Micaelsen, Torfinn Opheim og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at finansministeren har avgitt uttalelse om forslaget i brev av 21. mars 2011 til finanskomiteen. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er positive til forslag som kan forenkle regelverket for mindre bedrifter, og viser i denne sammenheng til fjerning av revisjonsplikt, elektronisk rapportering, og til at regjeringen har varslet å vurdere forenklinger i aksjeloven. Flertallet viser til at nettopp ønsket om forenkling for mindre bedrifter var bakgrunnen for vedtaket om årlig oppgavetermin, da merverdiavgiftsreformen 2001 medførte at mange bedrifter med liten omsetning ble avgiftspliktige.

Flertallet støtter imidlertid finansministerens vurdering av at «heving av beløpsgrensen og utvidelse av retten til å levere årsterminoppgave må […] ses i lys av de ulemper dette kan medføre». I denne forbindelse vises til regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, som ble lagt fram 15. mars 2011, hvor det framgår at årlig oppgavelevering gjør at det er vanskeligere å avdekke visse former for svindel mot merverdiavgiftssystemet, samtidig som denne ordningen også i større grad kan åpne for svindel. I lys av dette mener flertallet at det ikke er tilrådelig å heve beløpsgrensen. Flertallet viser også til at en heving nå vil ha budsjettmessig virkning, og mener prinsipielt at forslag om denne type endringer i størst mulig grad bør behandles i den ordinære budsjettprosessen.

Flertallet foreslår på denne bakgrunnen at forslaget vedlegges protokollen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Stortinget i 2001 endret merverdiavgiftsloven slik at virksomheter med omsetning som ikke overstiger 1 mill. kroner i løpet av et kalenderår kunne sende inn omsetningsoppgaver årlig i stedet for annen hver måned. Det ble den gang lagt vekt på at det var et forenklingstiltak. Det er bred enighet om at vi i Norge trenger ytterligere forenklingstiltak, og en økning av denne grensen er et bra tiltak. Disse medlemmer støtter således forslaget om å øke beløpsgrensen til 2 mill. kroner årlig.

Disse medlemmer synes det er mer problematisk med en konsekvent endring fra «kan» («kan skattekontoret samtykke») til «skal» («skal omsetningsoppgave leveres») når det gjelder innlevering av årlig omsetningsoppgave, selv om det ikke antas å få noen provenymessig effekt. Disse medlemmer mener at en endring fra «kan» til «skal» ville ført til at næringsdrivende med omsetning på inntil 2 mill. kroner (nå 1 mill. kroner) måtte levere årlig omsetningsoppgave. For de med merverdiavgift til gode ville dette innebære en likviditetsulempe, da de først ville få refundert merverdiavgift etter at året var omme. Etter dagens system kan de velge å benytte alminnelige oppgaveterminer (annenhver måned), med den konsekvens at de får sitt tilgodehavende tidligere. Disse medlemmer er likevel enig i intensjonen om at skatteetaten ikke skal kunne nekte en bedrift under 2 mill. kroner å levere omsetningsoppgave kun én gang i året. Det bør således være opp til den enkelte bedrift selv om man ønsker å levere omsetningsoppgave annenhver måned eller én gang i året, og det bør da være tilstrekkelig å sende en melding til skattetaten om dette.

Disse medlemmer er enig i at en konsekvent lovendring fra «kan» til «skal» kan få negative konsekvenser for enkelte næringsdrivende i form av likviditetsulemper. Intensjonen i representantforslaget er at det skal være tilnærmet automatikk for alle som har omsetning under den fastsatte grensen å få rett til årlig omsetningsoppgave.

Disse medlemmer foreslår derfor å endre det opprinnelige forslag I framsatt i Dokument 8:102 L (2010–2011) som følger:

«§ 15-3 første ledd første punktum skal lyde:

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger to millioner kroner, merverdiavgift ikke medregnet, skal skattekontoret samtykke i at omsetningsoppgave kan leveres en gang i året.»

Disse medlemmer viser videre til brev fra finansministeren til finanskomiteen 21. mars 2011 hvor statsråden hevder at «En heving vil også ha budsjettvirkning, i og med at avgiftsforfall forskyves betydelig ved overgang fra tomånedlige avgiftsoppgaver til årsoppgaver. Derfor må en justering i tilfelle behandles i den ordinære budsjettprosessen». Disse medlemmer mener at dette i beste fall er en avsporing av debatten, og mener at en eventuell budsjettjustering enkelt kan foretas i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011. Disse medlemmer har derfor endret forslag II i forhold til det opprinnelige forslag framsatt i Dokument 8:102 L til å gjelde fra 1. juli 2011 slik at det kan tilpasses «ordinær budsjettprosess.»

Disse medlemmer viser i så måte til Stortingets behandling av Prop. 119 LS (2009–2010) om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet) hvor det ble vedtatt endringer med betydelig provenyvirkning gjeldende fra 1. juli 2010 parallelt med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2010.

Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endring:

§ 15-3 første ledd første punktum skal lyde:

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning og uttak i løpet av et kalenderår ikke overstiger to millioner kroner, merverdiavgift ikke medregnet, skal skattekontoret samtykke i at omsetningsoppgave kan leveres en gang i året.

II

Endringen under I trer i kraft straks og gjelder fra og med 1. juli 2011.»