Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Følgende forslag fremmes i dokumentet:

«Stortinget ber regjeringen sikre at alle anlegg med byggestart fra og med 1. januar 2004, og som kvalifiserer for grønne sertifikater fra 2012, inkluderes i overgangsordningen.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Bendiks H. Arnesen, Marianne Marthinsen, Torstein Rudihagen, Tor-Arne Strøm og Eirin Sund, fra Fremskrittspartiet, Oskar J. Grimstad, Ketil Solvik-Olsen og Tor Sigbjørn Utsogn, fra Høyre, Nikolai Astrup, Bjørn Lødemel og Siri A. Meling, fra Sosialistisk Venstreparti, Aud Herbjørg Kvalvik, fra Senterpartiet, lederen Erling Sande, og fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, viser til at Stortinget nå har fått seg forelagt forslaget til overgangsordning i lovframlegget om elsertifikater, jf. Prop. 101 L (2010–2011), og komiteen viser til innstillingen til dette lovforslaget.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til brev 12. april 2011 (vedlagt) fra statsråd Ola Borten Moe vedrørende Representantforslag 115 S (2010–2011) fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater.

Flertallet har merket seg at i forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2003 lovet daværende olje- og energiminister en overgangsordning der elsertifikatberettigede anlegg, som hadde byggestart etter 1. januar 2004, skulle få delta i elsertifikatmarkedet når det kom på plass. Det ble ikke lagt fram for Stortinget en presisering av hvilke anlegg som skulle være elsertifikatberettiget.

Flertallet viser til at overenskomsten mellom Norge og Sverige av 7. september 2009 avklarte de avgjørende rammene for det felles elsertifikatmarkedet. Flertallet har merket seg at statsråd Ola Borten Moe har gjort det klart for bransjen at de ikke kan forvente at overgangsordningen fra november 2009 kommer til å endres. Inkluderingen av noen vannkraftverk tilbake til 2004 og valg av byggestart som kriterium er bestemt etter en samlet vurdering med avveining mellom ulike hensyn og interesser.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til Dokument 8:115 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater.

Disse medlemmer viser til at regjeringen nå har lagt frem for Stortinget Prop. 101 L (2010–2011) om lov om elsertifikater, og viser til sine merknader og forslag vedrørende overgangsordning i innstillingen til denne proposisjonen.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:115 S (2010–2011) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater – vedlegges protokollen.

Vedlegg

Brev fra Olje- og energidepartementet v/statsråden til energi- og miljøkomiteen, datert 12. april 2011

Svar på representantforslag 115 S (2010-2011) om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater

Det vises til brev av 29. mars 2011 fra Stortingets energi- og miljøkomite vedrørende Representantforslag 115 S (2010-2011) fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Siri A. Meling, Bjørn Lødemel, Line Henriette Hjemdal, Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater.

I forbindelse med de første drøftingene om et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2003, lovet daværende olje- og energiminister en overgangsordning der elsertifikatberettigede anlegg, som hadde byggestart etter 1.1.2004, skulle få delta i elsertifikatmarkedet når det kom på plass. Det ble ikke lagt fram for Stortinget en presisering av hvilke anlegg som skulle være elsertifikatberettiget.

I 2005 var det regjeringsskifte, og i Soria Moria-erklæringen ble det nedfelt at man ville innføre et pliktig elsertifikatmarked for ny fornybar energi og mini- og mikrokraftverk, noe som innebar en begrensing på vannkraft opp til 1 MW. Da drøftingene med Sverige om et felles elsertifikatmarked ikke kom i mål, vedtok regjeringen i juni 2006 å utrede en elstøtteordning som skulle kunne iverksettes 1.1.2008, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Her ble overgangsordningen videreført. For vannkraft ble elstøtteordningen og overgangsordningen begrenset til de første 3 MW av anleggenes ytelse.

Etter kontakt med svenske myndigheter i 2007, la regjeringen opp til å starte nye samtaler om et felles elsertifikatmarked. Det var en bred enighet om dette på Stortinget. Det var da naturlig å vurdere de sentrale elementene på nytt.

Overenskomsten mellom Norge og Sverige av 7. september 2009 avklarte de avgjørende rammene for det felles elsertifikatmarkedet. Avklaringene innebar at landene med stor sannsynlighet ville lykkes med å etablere et felles elsertifikatmarked. Både ambisjonsnivå, hvilke anlegg som skulle kunne godkjennes for tildeling av elsertifikater og oppstartstidspunkt for markedet ble avklart. Det oppsto da usikkerhet rundt om anlegg ville bli inkludert i systemet hvis bygging eller idriftsettelse ble gjennomført som planlagt. Investorene hadde sterke motiver for å utsette investeringer hvis de mente at det økte mulighetene for å få rett til elsertifikater. Det var fare for at aktiviteten ville stoppe opp. I overgangsordningen som ble presentert i november 2009 var det naturlig å legge grensen til 7. september 2009, siden dette var da investorene fikk avklart hvilke anlegg som ville få elsertifikater.

Jeg har gjort det klart at bransjen ikke kan forvente at overgangsordningen fra november 2009 kommer til å endres. Inkluderingen av noen vannkraftverk tilbake til 2004 og valg av byggestart som kriterium er bestemt etter en samlet vurdering med avveining mellom ulike hensyn og interesser. Stortinget vil bli forelagt forslaget til overgangsordning i lovframlegget om elsertifikater.

Jeg viser for øvrig til svar av 28. april 2010 på Representantforslag 91 S (2009-2010) om å inkludere småkraftverk i en overgangsordning for grønne sertifikater.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 31. mai 2011

Erling Sande

Tor-Arne Strøm

leder

ordfører