Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut   Meld feil Meld feil     

Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Morten Ørsal Johansen om endringer i voldsof-fer-erstatningsloven og opprettelse av en offer-omsorg

Innst. 150 S (2011–2012)
Dato: 17.01.2012
Utgiver: justiskomiteen
Sidetall: 10

Sammendrag

Stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Morten Ørsal Johansen fremmet 9. juni 2011 følgende forslag:

 • «1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven slik at det nåværende klageorganet, Voldsoffererstatningsnemnda, byttes ut med en ny og bredere sammensatt nemnd bestående av en jurist/advokat, psykolog som kan forholde seg til posttraumatisk stresslidelse (PTSD), lege, politi og en brukerrepresentant.

 • 2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at også offerets nærmeste familiemedlemmer eller personer forsørget av offeret, blir inkludert i ordningen.

 • 3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at voldsoffererstatning også ytes til norske statsborgere med fast bostedsadresse i Norge, men som oppholdt seg i utlandet da voldshandlingen ble utført.

 • 4. Stortinget ber regjeringen innføre rett til bistandsadvokat for norske borgere med bosteds-adresse i Norge som blir utsatt for overgrep eller annen alvorlig kriminalitet i utlandet.

 • 5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at det også i spesielle tilfeller kan fremmes krav om erstatning uavhengig av foreldelsesfrister, spe-sielt når det oppdages langtidsskader som posttraumatisk stresslidelse.

 • 6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at det kan gis erstatning dersom det er ‘sannsynlig’, og ikke ‘klart sannsynlig’, at skaden er forårsaket av en voldshandling.

 • 7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at offeret får utbetalt et erstatningsbeløp straks det er fastslått at vedkommende er berettiget til erstatning.

 • 8. Stortinget ber regjeringen om å likebehandle voldsofre med hensyn til mulig maksimalerstatning uavhengig av når volden skjedde.

 • 9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at utgifter til spesialisterklæringer alltid dekkes i de tilfellene der det ellers er innvilget voldsoffererstatning.

 • 10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring av voldsoffererstatningsloven, slik at politiets plikt til å opplyse om muligheten til å søke om erstatning, og politiets plikt til å opplyse om at erstatning kan nektes dersom fornærmede ikke krever erstatningskravet tatt med i straffesaken mot skadevoldte, tas med i lovteksten.

 • 11. Stortinget ber regjeringen opprette et ombud for kriminalitetens offer og deres pårørende.

 • 12. Stortinget ber regjeringen opprette en nasjonal offer-omsorg, etter modell av Brotsoffermyndigheten i Sverige.

 • 13. Stortinget ber regjeringen opprette et eget voldsofferfond hvor det pålegges den enkelte kriminelle å betale inn en viss sum/prosentsats til fondet, etter modell av Brotsoffermyndigheten i Sverige.»

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget