Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Brev fra Kunnskapsdepartementet v/statsråden til kontroll- og konstitusjonskomiteen, datert 17. januar 2012

Det vises til brev av 20. desember 2011 i forbindelse med kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av Dokument 1 (2011–2012) der komiteen ber om svar på følgende spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsministeren:

Riksrevisjonen registrerer at flere vitenskapelige tilsatte fortsatt innehar en rekke bierverv og roller i offentlige og private virksomheter uten at det er etablert tilstrekkelige rutiner for håndtering av disse. Etter Riksrevisjonens vurdering eksisterer det derfor fortsatt stor risiko for at eventuelle interessekonflikter ikke blir avdekket. Hva vil statsråden gjøre for å ordne opp i dette?

Departementets utgangspunkt når det gjelder bierverv og andre sidegjøremål er slik det ble anført i vårt brev av 19. mai 2010 til Riksrevisjonen:

at det er ønskelig at vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler er engasjert i nærings- og samfunnsliv utenfor institusjonen som et ledd i det faglige arbeidet ved andre institusjoner som har forskning og under visning som formål”.

Bygging av relasjoner mellom institusjoner og næringsliv er en ønsket utvikling, for eksempel når det gjelder forskerutdanning og kunnskapsoverføring mellom utdannings- og forskningsmiljøene og næringsliv og offentlige virksomheter. Det bør altså legges til rette for at ansatte i vitenskapelige stillinger kan ha bistillinger i tillegg til sin hovedstilling, og det er derfor en ønsket situasjon at vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren har bierverv og andre sidegjøremål utenfor institusjonen.

Riksrevisjonen tok også i Dokument 1 (2010 2011) opp problemstillinger knyttet til vitenskapelige ansattes bierverv. I forbindelse med behandlingen uttalte kontroll- og konstitusjonskomiteen:

Komiteen viser til at Riksrevisjonen har funnet at mange vitenskapelige ansatte i universitets- og høyskolesektoren har en rekke bierverv, og at det ifølge Riksrevisjonen kan medføre at arbeidet for hovedoppdragsgiver blir skadelidende. Departementet mener at det er ønskelig at vitenskapelige ansatte i sektoren er engasjert i nærings- og samfunnsliv utenfor virksomheten. Komiteen deler departementets syn, men poengterer at det er viktig at det er etablert rutiner som bidrar til å hindre eventuelle rolle- og habilitetskonflikter.

Kunnskapsdepartementet legger til grunn at universitetene og høyskolene følger bestemmelsene i hovedtariffavtalen om at ”Arbeidstakere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse”. Videre tilsier lojalitetsplikten at tilsatte ikke påtar seg oppdrag i konkurranse med aktivitet som institusjonen ønsker og har kapasitet til å utføre i egen regi. Ansatte i offentlige virksomheter på dette nivå forventes likeledes å være kjent med de generelle reglene om habilitet, og departementet legger til grunn at institusjonene informerer ansatte i tilstrekkelig grad om hvilke regler som gjelder.

Kunnskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2011 understreket betydningen av at styret sørger for at institusjonen har de nødvendige internkontroll- og risikovurderingssystemer på dette området og generelt sørger for at lover og regler overholdes. Senest i tildelingsbrevet for 2012 har departementet i tilslutning til omtalen i Dokument 1 (2011–12) tatt inn følgende når det spesielt gjelder bierverv og roller:

Departementet vil også påpeke institusjonenes ansvar for å følge opp håndteringen av bierverv og roller i offentlige og private virksomheter. Institusjonene må sørge for at det etableres tilstrekkelige rutiner og kontroll slik at eventuelle misligheter forebygges.

Kunnskapsdepartementet ser det som viktig at det er full åpenhet om bierverv og lignende som kan komme i konflikt med arbeidet og pliktene som tilligger hovedstillingen, således er departementet kjent med at enkelte institusjoner har etablert egne retningslinjer for denne typen virksomhet. Kunnskapsdepartementet ser på etiske retningslinjer som et velegnet instrument for å motvirke uønsket adferd og situasjoner hvor det kan reises spørsmål om den enkelte ansattes lojalitet i statstjenesten. Departementet har pålagt institusjonene å utarbeide etiske retningslinjer, og har i tildelingsbrevet for 2011 forutsatt at slike retningslinjer skulle foreligge lett tilgjengelig innen 1. mars 2011. Dette ble fulgt opp i etatsstyringsrunden våren 2011. Departementet har i tildelingsbrevet for 2011 også bedt institusjonene utarbeide strategier for å motvirke brudd på de etiske retningslinjene, og som nevnt i tildelingsbrevet for 2012 påpekt institusjonenes ansvar for å sørge for tilstrekkelige rutiner og kontroll på dette området. Dette vil departementet følge opp i etatsstyringsrunden våren 2012.