Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om opprettelse av antislaveri-dag i Norge

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide fremmet 7. februar 2012 følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av en antislaveri-dag i Norge.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, Tore Hagebakken, Sigvald Oppebøen Hansen, Anna Ljunggren og Tove-Lise Torve, fra Fremskrittspartiet, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ulf Leirstein, Åse Mic-haelsen og lederen Per Sandberg, fra Høyre, André Oktay Dahl og Anders B. Werp, fra Sosialistisk Venstreparti, Akhtar Chaudhry, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til forslaget om innføring av en antislaveri-dag i Norge. I denne forbindelse vil komiteen berømme forslagsstillerne for å ta opp et viktig spørsmål. Det vises således også til de ti konkrete punktene som nevnes i forslagsteksten og som til sammen er ment å gjøre Norge fri for slaveri.

Komiteen er enig i at menneskehandel er vår tids slaveri. Av den grunn er komiteen enig i at slaveri er et mer beskrivende uttrykk enn menneskehandel og får i større grad frem realitetene i denne forbrytelsen. Menneskehandlere driver en kynisk og ofte brutal utnytting av andre mennesker. Dette er ofte personer i en sårbar situasjon som blir utsatt for vold og umenneskelig behandling. Det verste er når man ser tilfeller der barn blir utnyttet både til kriminalitet og prostitusjon.

Komiteen er enig med forslagsstillerne om at en antislaveri-dag alene ikke vil løse problemet. Videre mener komiteen en slik dag kan ta oppmerksomheten bort fra det arbeidet som må legges ned hver dag fra relevante aktører for å hindre menneskehandel. Arbeidet må gjøres fra dag til dag, og i denne sammenhengen kan én enkeltdag til markering virke mot sin hensikt.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:53 S (2011–2012) – om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om opprettelse av antislaveri-dag i Norge – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 17. april 2012

Per Sandberg

leder og ordfører