Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentanten Borghild Tenden om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forsk-ningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. mai 2012

Marianne Aasen

Eivind Nævdal-Bolstad

leder

ordfører