Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentanten Borghild Tenden om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forsk-ningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering

Dette dokument

  • Innst. 275 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 8:69 S (2011–2012)
  • Dato: 03.05.2012
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 3. mai 2012

Marianne Aasen

Eivind Nævdal-Bolstad

leder

ordfører