Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS)

Til Stortinget

Sammendrag

Avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) ble undertegnet av Estland, Finland, Latvia, Norge, Russland, Sverige og Tyskland på ministermøtet i Sankt Petersburg 25. november 2011. Litauen og Polen har signalisert at de vil slutte seg til avtalen så snart deres lands formelle prosedyrer for undertegning er sluttført.

Avtalen innebærer at det allerede etablerte sekretariatet i Stockholm, som i dag er organisert som et prosjekt under Østersjørådets sekretariat, opprettes formelt som et selvstendig folkerettssubjekt, slik at det på selvstendig grunnlag kan ivareta sin funksjon som administrativ støtte for helsepartnerskapet.

Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet ble opprettet på ministermøtet i Oslo i 2003. Helsepartnerskapet består av ti partnerland og åtte internasjonale organisasjoner. Målsettingen med samarbeidet er å bidra til bærekraftig utvikling i regio-nen gjennom bedret helse og livskvalitet for befolkningen.

I og med at avtalen innebærer fremtidige økonomiske utgifter av en viss størrelse per år, er Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen nødvendig i medhold av Grl. § 26 annet ledd.

Norge har bidratt økonomisk til helsepartnerskapet siden oppstarten i 2003, og betaler allerede en årlig medlemskontingent til drift av sekretariatet. Kontingenten til sekretariatet regnes ut på bakgrunn av partnerlandets størrelse. 2011 var Norges kontingent 38 517 EURO (ca. 300 000 NOK). Avtalen legger opp til at Norge forplikter seg til å betale årlig kontingent til NDPHS i samme størrelsesorden. Utgiftene vil bli dekket innenfor Helse- og omsorgsdepartementets gjeldende budsjettrammer.

For nærmere omtale av de enkelte bestemmelser i avtalen, se proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eva Kristin Hansen, Svein Roald Hansen, Nina Mjøberg, Sverre Myrli, Tore Nordtun og Helga Pedersen, fra Fremskrittspartiet, Morten Høglund, Siv Jensen, Peter N. Myhre, Kari Storstrand og Karin S. Woldseth, fra Høyre, Peter Skovholt Gitmark, Ivar Kristiansen og lederen Ine M. Eriksen Søreide, fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, fra Senterpartiet, Olov Grøtting, og fra Kristelig Folkeparti, Dagfinn Høybråten, viser til at partnerskapet for helse og livskvalitet er en del av det videre samarbeidet innen EUs nordlige dimensjon der Norge deltar på like fot sammen med EU, Russland og Island. Denne formen for samarbeid har i seg selv stor verdi for Norge. Tematisk representerer saksfeltet også et område der det finnes en klar gjensidig interesse for et nærmere samarbeid. Komiteen har merket seg at Norge var sentral i etableringen av dette partnerskapet under ministermøtet i Oslo i 2003 og har bidratt økonomisk til samarbeidet siden. Komiteen legger til grunn at etableringen av et fast sekretariat i Stockholm vil bidra til ønsket forankring og kontinuitet i arbeidet og har merket seg at utgiftene vil bli dekket over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS).

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. mai 2012

Ine M. Eriksen Søreide

Dagfinn Høybråten

leder

ordfører