Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Forslagsstillerne viser til at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har vedtatt at menn ikke gis tillatelse til å bokse med hjelm. Det norske bokseforbundet er dermed ifølge forslagsstillerne satt i en vanskelig situasjon, noe som kan medføre at norske- amatørboksere ikke gis anledning til å bokse i store internasjonale mesterskap som VM, OL og EM. Dette som en konsekvens av at norske boksere som er underlagt Norges Bokseforbund, ikke har anledning til å bokse uten hjelm, verken i Norge eller i utlandet.

Forslagsstillerne frykter at dette vil rasere boksesporten i Norge, og at man derfor må endre lovverket slik at norske idrettsutøvere kan utøve sin idrett, også i fremtiden.

Forslagsstillerne mener i forlengelsen av dette at det vil være svært kunstig å opprettholde forbudet mot proffboksing i Norge.

Forslagsstillerne viser til at da forbudet ble innført i 1981, var hovedargumentet faren for medisinske skadevirkninger på utøveren. Forslagsstillerne viser også til at i dag er den medisinske overvåkingen streng også innen profesjonell boksing. Forslagsstillerne vil ikke stikke under stol at boksing kan medføre skader, både på proff- og amatørnivå, men dette gjelder også de fleste andre idretter som utøves i Norge.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing, samt åpne for profesjonell boksing i Norge».

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Gunn Karin Gjul, Bård Langsåvold, Kåre Simensen og Lene Vågslid, fra Fremskrittspartiet, Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen, fra Høyre, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, Rannveig Kvifte Andresen, fra Senterpartiet, Christina Nilsson Ramsøy, og fra Kristelig Folkeparti, Øyvind Håbrekke, viser til forslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing. Norge har hatt forbud mot profesjonell boksing i Norge siden 1981.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre registrerer at på tross av dette forbudet har flere norske boksere som Cecilie Brækhus, Ole Klemetsen og Steffen Tangstad hevdet seg internasjonalt innenfor proffboksing. Disse medlemmer viser til at forbudet ikke har noen konsekvenser for norske utøveres mulighet til å utøve idretten i utlandet.

Disse medlemmer viser til at det i Europa kun er Norge som har et forbud mot profesjonell boksing. Europa har et strengere lisensieringssystem enn resten av verden, og det har i Europa ikke forekommet dødsfall i forbindelse med profesjonell boksing siden 1985. Disse medlemmer registrerer at den medisinske overvåkingen av utøverne innen profesjonell boksing er streng. Disse medlemmer har merket seg den dokumenterte helserisikoen som følger av profesjonell boksing. Disse medlemmer mener imidlertid at denne dokumentasjonen i seg selv ikke er et tilstrekkelig tungtveiende argument for å opprettholde forbudet mot proffboksing. Disse medlemmer viser videre til de varslede regelendringene for amatørboksing og forslaget om at menn over 18 år skal kunne bokse uten hjelm. Disse medlemmer mener at en slik regelendring for amatørboksing vil gjøre det norske forbudet mot proffboksing, som er begrunnet ut ifra medisinske hensyn, kunstig å opprettholde.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at de lover som regulerer boksing tilpasses internasjonale regler for amatørboksing, og at det åpnes for profesjonell boksing i Norge.»

Komiteen viser til at Idrettsstyret i Norges idrettsforbund i vedtak av 3. mai 2012 har foreslått å oppheve proffbokseloven av 1981, og i stedet la knockoutloven gjelde for proffboksing. Vedtaket opphever skillet mellom amatør og profesjonell, men gjør ingen endringer i det regelverk som boksekamper underlegges i Norge.

Komiteen merker seg at Idrettsstyret ikke har tatt stilling til en eventuell endring av forskriften til knockoutloven, og viser til at Idrettsstyret i sin vurdering av vedtaket skriver at Norges Bokseforbund selv må fremme endringsforslag for Kulturdepartementet om de ønsker endringer i forskriften som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at Idrettsstyret i sitt vedtak ikke har tatt stilling til om de ønsker å åpne for profesjonell boksing. Idrettsstyret mener profesjonell boksing gjennom en eventuell oppheving av loven vil bli underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser. Dette vil innebære at alle kampaktiviteter som tillater knockout vil bli vurdert likt, og etter samme lov.

Flertallet vil vise til svar fra kulturminister Anniken Huitveldt, datert 15. mai 2012, hvor hun underretter om at departementet vil nedsette et utvalg som vil se på de juridiske sidene av en eventuell sammenslåing av lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven, og hvilke regelendringer det internasjonale bokseforbundet (AIBA) har vedtatt.

Flertallet er enig med regjeringen i at even-tuelle endringer av lovverket må vurderes i forhold til hvilke helsemessige konsekvenser endringene kan få for utøverne.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til Dokument 8:7 S (2011–2012). Som det fremgår av representantforslaget, ble forbudet mot profesjonell boksing i Norge vedtatt våren 1981. Forbudet innebærer at den som forsettlig deltar i konkurranse, oppvisning eller treningskamp i profesjonell boksing, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. I praksis har dette betydd at norske boksere som har hevdet seg internasjonalt, har risikert fengselsstraff dersom de trente med sparringpartner i sitt hjemland. En straff som i verste fall ville kunne bli på linje med hva man i norsk rettsvesen ofte idømmer for relativt grove volds- og vinningsforbrytelser.

Disse medlemmer viser til at da forbudet ble innført i 1981, var hovedargumentet faren for medisinske skadevirkninger på utøveren. Dette argumentet anføres også nå for å opprettholde forbudet. Disse medlemmer ser ikke bort fra at det er en del skader – og til dels alvorlige – i denne sporten. De relevante spørsmål blir da om det ikke er alvorlige og kroniske skader i andre idretter, og om det er helt greit at en norsk idrettsut-øver skader seg, bare det ikke er innenfor landets grenser. Disse medlemmer vil i den anledning vise til at den medisinske overvåkingen er svært streng innen profesjonell boksing, og i vesentlig grad strengere enn i mange andre idretter.

Disse medlemmer vil hevde at når forbudet opprettholdes – samtidig som det de facto er helt greit at man bokser, bare det skjer utenfor landets grenser – vil intensjonen om å beskytte boksernes helse gjennom forbudet uansett være helt illusorisk. Disse medlemmer mener den beste løsningen dersom man har boksernes helse for øye, åpenbart må være å tillate norske proffboksere å delta på norske stevner med norsk lisens, slik at de nødvendige medisinske kontrollene kan utføres under oppsyn av norske myndigheter.

Disse medlemmer viser til brev fra Norges idrettsforbund av 8. mai 2012 og brev fra statsråden av 15. mai 2012, hvor det fremkommer at NIF støtter forslagsstillerne i ønsket om å oppheve lov om profesjonell boksing og at statsråden varsler at det vil nedsettes et utvalg som skal vurdere slike endringer. Disse medlemmer mener det er positivt at det er støtte til forslaget, og håper regjeringen tar denne saken på alvor i sitt videre arbeid og nedsetter et kompetent utvalg for å vurdere spørsmålet om opphevelse av lov om profesjonell boksing. Disse medlemmer mener det er vesentlig at utvalget får et mandat og en sammensetning som sikrer reelle vurderinger av problemstillingen, og ber om at dette ivaretas. Derfor forutsetter disse medlemmer at utvalget vil besitte en betydelig bokse- og idrettsfaglig kompetanse, for å sikre en solid faglig bakgrunn når regjeringen til slutt skal legge frem sitt forslag.

Disse medlemmer er selvfølgelig enig i at boksing kan medføre skader – både på proff- og amatørnivå. Samtidig er det også et ubestridelig faktum at idretter som har kommet til Norge etter 1981 – og som ikke er forbudt – kan medføre betydelig risiko for skade, slik som forskjellige kampsporter, landhockey, amerikansk fotball, freestyle alpint, offshore båtrace etc. Disse medlemmer mener dessuten at et sentralt element i all politikkutforming bør være en grunnleggende respekt for menneskers egne valg. Dette innebærer valg om å drive med kampsport, selv om slik aktivitet kan medføre skader. Disse medlemmer stoler på folk, og på at mennesker selv er i stand til å vurdere om de er villige til å risikere de skader som måtte følge av de aktivitetene de holder på med – det være seg boksing, fotball, motorsykkelkjøring, fjellklatring, eller andre aktiviteter. Disse medlemmer er av den oppfatning at Norge er en nasjon med en rik og mangfoldig idrettskultur, og synes ikke politikerne skal legge ut hindre for at vi fortsatt skal kunne utvikle oss som idrettsnasjon. Tvert imot vil disse medlemmer stimulere til en fortsatt bredde i tilbudet til alle. Samtidig ser vi at enkelte talenter har større potensial enn andre, noe som muliggjør profesjonelle karrierer innenfor deres idrett, og disse medlemmer mener det er viktig å ikke ilegge voksne mennesker yrkesforbud på den måten som har vært praktisert frem til nå.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser for øvrig til Stortingets behandling av Dokument 8:29 L (2010–2011) og Innst. 251 L (2010–2011).

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at de lover som regulerer boksing tilpasses internasjonale regler for amatørboksing, og at det åpnes for profesjonell boksing i Norge.

Komiteens tilråding

Tilrådingen fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Komiteen viser til representantforslaget og til sine merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument 8:7 S (2011–2012) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing – vedlegges protokollen.

Vedlegg 1

Brev fra Kulturdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 8. november 2011

Svar på henvendelse fra Familie- og kulturkomiteen angående vurdering av Dokument 8:7 S (2011 - 2012) om å endre lovverket til å bli tilpasset retningslinjer for amatør- og proffboksing

Jeg viser til brev datert 2. november 2011 fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Komiteen ber om Kulturdepartementets vurdering av representantforslag (Dok 8:7 S (2011-2012) fra stortingsrepresentantene Korsberg, Horne, Thomsen og Hanekamhaug. Representantforslaget er følgende:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing, samt åpne for profesjonell boksing i Norge.»

Amatørboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout er regulert i Lov av 15. juni 2001 om organisert kampaktivitet som tillater knockout og tilhørende Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven av 31. august 2001.

Forslagsstillerne viser til at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har vedtatt at menn ikke gis tillatelse til å bokse med hjelm. Departementet har vært i kontakt med AIBA som opplyser at de ikke har fattet noe vedtak om dette. AIBA er i en prosess for å vurdere bl.a om menn over 18 år skal bokse uten hjelm. Det AIBA har vedtatt er en ny strategi for amatørboksing som er tenkt innført fra og med 2013. Det skal uansett bokses med hjelm under de kommende olympiske leker i London i 2012.

Jeg har vært i kontakt med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) angående saken. NIF uttaler at de vil følge utviklingen i saken nøye og gi departementet en tilbakemelding så snart NIF mottar ytterligere opplysninger om AIBAs strategi fra Norges Bokseforbund. Jeg avventer innspill fra idretten om behov for endringer i lov og forskrift.

I Dok 8:7 S (2011-2012) går det også fram at «forslagsstillerne mener i forlengelsen av dette at det vil være svært kunstig å opprettholde forbudet mot proffboksing i Norge.»

Profesjonell boksing er regulert i Lov om profesjonell boksing av 12. juni 1981. Loven har flere ganger vært gjenstand for behandling i Stortinget.

Jeg vil avvente innspill fra idretten om hvorvidt det på sikt er behov for endringer i lovverket. Jeg vil på bakgrunn av idrettens innspill, og en helhetsvurdering, ikke minst medisinsk kunnskap, vurdere hvilke konsekvenser eventuelle endringer kan få for utøverne.

Vedlegg 2

Brev fra Kulturdepartementet v/statsråden til familie- og kulturkomiteen, datert 15. mai 2012

Svar på henvendelse fra Familie- og kulturkomiteen angående vurdering av Dokument 8:7 S (2011-2012) og vurdering av Idrettsstyrets vedtak av 3. mai 2012

Jeg viser til brev datert 10. mai 2012 fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Jeg viser også til brev fra komiteen datert 2. november 2011 og til mitt svar 8. november 2011. Komiteen ber om Kulturdepartementets vurdering av representantforslaget (Dok 8:7 S (2011-2012)) og av styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Idrettsstyret) sitt vedtak av 3. mai 2012.

Amatørboksing og annen kampaktivitet som tillater knockout er regulert i Lov av 15. juni 2001 om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) og tilhørende Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til loven av 31. august 2001. Profesjonell boksing er regulert i Lov om forbud mot profesjonell boksing av 12. juni 1981.

Forslagsstillerne foreslår å åpne for profesjonell boksing i Norge. Idrettsstyret foreslår i sitt vedtak av 3. mai 2012 å oppheve Lov om forbud mot profesjonell boksing. Idrettsstyret har imidlertid ikke tatt stilling til om de ønsker å åpne for profesjonell boksing i Norge. Idrettstyret mener profesjonell boksing gjennom en eventuell oppheving av loven vil bli underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser. Dette vil innebære at alle kampaktiviteter som tillater knockout (inkludert profesjonell boksing) vil bli vurdert likt, og etter samme lov. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt stilling til om det bør gjøres even-tuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene til knockoutloven.

Forslagsstillerne ber også regjeringen fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt direkte stilling til dette forslaget. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité mener det er naturlig at det er det aktuelle særforbundet, Norges Bokseforbund, som selv tar initiativ til eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett.

Jeg tar Idrettsstyrets vedtak til etterretning, og vil nedsette et utvalg som skal se på de juridiske sidene av en eventuell sammenslåing av Lov om forbud mot profesjonell boksing og knockoutloven. Utvalget vil også se nærmere på hvilke regelendinger Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) har vedtatt. Utvalgets endelige mandat og sammensetning vil bli fastsatt senere.

Eventuelle forslag til endringer av lovverket må vurderes i forhold til hvilke helsemessige konsekvenser endringene kan få for utøverne.

På bakgrunn av utvalgets hovedkonklusjoner og en helhetsvurdering, vil jeg vurdere om det er grunnlag for å fremme forslag til endringer av lovverket overfor Stortinget.

Vedlegg 3

Brev fra Norges idrettsforbund til Kulturdepartementet med kopi til familie- og kulturkomiteen, datert 10. mai 2012

Idrettsstyrets vedtak knyttet til lov om proffboksing av 1981

Norges idrettsforbund (NIF) viser til tidligere korrespondanse vedrørende ovennevnte, herunder NIFs brev av 7. desember 2012 til Kulturdepartementet.

På idrettsmøte 3. mai 2012 vedtok Idrettsstyret følgende:

  • 1. Lov om forbud om profesjonell boksing av 1981 (proffbokseloven) foreslås opphevet. Begrunnelsen er at begrepet profesjonell ikke lenger har relevans. På den måten ønsker NIF å likestille boksing med all annen idrett i Norge, som ikke skiller mellom profesjonelle og amatører.

  • 2. Proffboksing blir underlagt lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven), og Norges Bokseforbund får eierskap til all boksing i Norge. Begrunnelsen er at NIF ønsker å sidestille boksing med andre kampidretter med knockout, og NIF forutsetter at idretten skal foregå etter idrettens bestemmelser.

  • 3. Idrettsstyret vil be om samlet å få møte Knockoutnemnda vedr. en nærmere gjennomgang av både nåværende og eventuelt fremtidige retningslinjer.

Slik det fremgår av vedtaket foreslår Idrettsstyret at lov om proffboksing av 1981 oppheves. Proffboksing blir gjennom en eventuell oppheving av loven underlagt knockoutloven og dens sikkerhetsbestemmelser. Idrettsstyret har i sitt vedtak ikke tatt stilling til om det bør gjøres endringer i sikkerhetsbestemmelsene for en eventuell tillemping til de regelendringer som er varslet/implementert av Det internasjonale bokseforbund (AIBA). Slik NIF vurderer det, er det naturlig at det er det aktuelle særforbundet, Norges Bokseforbund, som selv tar initiativ til eventuelle endringer i sikkerhetsbestemmelsene som følge av internasjonale regelendringer i sin idrett. NIF stiller seg til disposisjon for både Kulturdepartementet, Stortingets familie- og kulturkomité og Knockoutnemnda dersom det er behov for en nærmere gjennomgang av sakskomplekset.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 5. juni 2012

Gunn Karin Gjul

Linda C. Hofstad Helleland

leder

ordfører