3.1 Regjeringens forslag fordelt på budsjettkapitler og poster i rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 3

Utgifter i hele kroner

Ymse utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

14 821 000 000

1

Driftsutgifter

14 821 000 000

Sum utgifter rammeområde 19

14 821 000 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

50 000 000

29

Ymse

50 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

50 000 000

Netto rammeområde 19

14 771 000 000

3.2 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter – driftsutgifter (post 1)

3.2.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2012–2013) Statsbudsjettet 2013 under programområde ymse utgifter ble det foreslått å bevilge 14 600 mill. kroner, som i sin helhet er ført under kap. 2309 Tilfeldige utgifter. Foreslått beløp ble økt til 14 821 mill. kroner i Prop. 1 S Tillegg 3 (2012–2013). Bevilgningen står som motpost til tilleggsbevilgninger knyttet til blant annet forhandlinger hvor staten er part, herunder til lønnsoppgjøret for statsansatte, reguleringer av pensjoner mv. i folketrygden og takstforhandlinger for privatpraktiserende leger, fysioterapeuter og psykologer. Bevilgningen skal også dekke uforutsette utgifter og rettferdsvederlag. Det er også tatt høyde for delbetaling ved kontraktsinngåelse om anskaffelse av nye redningshelikoptre slik at disse kan fases inn som planlagt i perioden 2016–2020.

3.2.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til felles merknad i Innst 2 S (2012–2013) og fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen innføre nøytral moms i staten og helseforetakene som sikrer konkurransenøytralitet mellom egenproduksjon og kjøp fra private.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår å bevilge 10 821 000 000 kroner på post 1. Disse medlemmer mener at innsparingspotensialet i statlig forvaltning knyttet til bedre innkjøpsrutiner er betydelig. Disse medlemmer viser til rapporten «Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser» utarbeidet av Menon Business Economics og publisert 23. april 2012. Denne rapporten dokumenterer at stat og kommune som et minimum kan spare omkring 10–15 prosent på å profesjonalisere innkjøpsprosessene, og beregner dette til 45 mrd. kroner årlig, men konkluderer noe mer forsiktig med 20–30 mrd. kroner årlig. Disse medlemmer mener uansett potensialet er betydelig, og legger enda forsiktigere til grunn en mulig innsparing på 4 mrd. kroner for 2013. Disse medlemmer viser videre til at en ordning med nøytral moms i statsforvaltningen også kan utløse et betydelig innsparingspotensial.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å profesjonalisere innkjøpsprosessene slik at det offentlige kan oppnå besparelsene anskueliggjort i rapporten fra Menon Business Economics 'Verdien av styrket kompetanse i offentlige innkjøpsprosesser'.»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre i sitt alternative budsjett foreslår flere andre tiltak og reformer som kan lede til innsparinger for det offentlige. Foruten nøytral moms i staten kan særlig nevnes effektivisering i helseforetakene, bedre innkjøpsrutiner i staten og modernisert bygg- og eiendomsforvaltning. Disse medlemmer foreslår å budsjettere innsparingene her, under tilfeldige utgifter.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til Innst. 2 S (2012–2013) hvor det fremgår at dette medlem foreslår at økt koordinering, gjenbruk og standardisering i statlige IT-prosjekter er på sin plass og vil gi innsparinger på minst 200 mill. kroner.

Dette medlem viser til at Finansdepartementet i forbindelse med budsjettbehandlingen skriver at departementet ikke har oversikt over bruken av private konsulenter i staten. Dette medlem mener at dette er en uholdbar situasjon, særlig når man tar hensyn til at alt tyder på at konsulentbruken har vokst betraktelig under den sittende regjeringen. Dette medlem mener at det er et betydelig innsparingspotensial i å redusere bruken av private konsulenter, inkludert kommunikasjonsrådgivere, på minst 400 mill. kroner. Dette medlem viser for øvrig til fellesforslaget fra opposisjonspartiene om å innføre nøytral moms i staten og helseforetakene.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Innst. 2 S (2012–2013) hvor det framgår at dette medlem foreslår å avvikle eksportsubsidiene for osteproduksjon beregnet til 130 mill. kroner gjennom omsetningsavgiften. Dette medlem viser også til den noe underlige praksis om at jordbruksavtalen hvert år gjøres opp ved hjelp av «ubrukte midler» i fjorårets avtale. Dette medlem mener det er en uryddig praksis og at «ubrukte midler» (stort sett som følge av færre bønder) bør tilfalle statskassen og at det teknisk kan plasseres under post 2309.01.

Dette medlem viser i tillegg til at det i de siste budsjett har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen, så også i forslaget for 2013. Effekten av å ikke prisjustere driftsutgiftene på statsbudsjettet, med unntak av lønnsposter, er anslagsvis 1,8 mrd. kroner. På denne bakgrunn foreslår dette medlem en generell innsparingsfullmakt i statsbudsjettets driftsutgifter på 200 mill. kroner.

Dette medlem mener videre at innsparingspotensialet i statlig forvaltning er betydelig og at regjeringen Bondevik II foreslo i sitt siste budsjettopplegg å innføre en ordning med nøytral moms i statsforvaltningen, herunder helseforetakene. En slik omlegging vil stimulere til økt konkurranse om leveranse av medisinske støttetjenester, og dermed bidra til reduserte kostnader. Beregninger fra NHO viser at dette kan frigjøre om lag 3,2 mrd. kroner for helseforetakene. I tillegg brukte Helseforetakene samlet 862 mill. kroner på konsulenttjenester i 2011 (en økning på 70 mill. kroner fra 2010). Dette medlem mener det er nødvendig å redusere bruken av slike tjenester.

Dette medlem legger derfor opp til et samlet innsparingspotensial på 500 mill. kroner ved å innføre en ordning med momsnøytrale innkjøp i staten, bedre samordning mellom helseregionene og mindre bruk av konsulenttjenester. En slik innsparing foreslås teknisk plassert under kap. 2309 Tilfeldige utgifter.

Dette medlem foreslår på denne bakgrunn å redusere kap. 2309 med 875 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer videre følgende forslag:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 200 mill. kroner på departementenes driftsbudsjetter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med saldering av statsbudsjettet for 2013. Innsparingen foretas ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 200 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kap. 2309.»

3.3 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter – ymse (post 29)

3.3.1 Sammendrag

På kap. 5309 Tilfeldige inntekter foreslås det bevilget 50. mill. kroner. Dette gjelder enkelte mindre, uforutsette inntekter som ikke inngår på andre inntektskapitler i statsbudsjettet.

3.3.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre viser til særskilt vedlegg til Prop. 1 S (2009–2010) Oversikt over statens eiendommer, hvor det framgår over 320 sider hvilke eiendommer staten eier. En rekke av disse eiendommene kan det åpenbart stilles spørsmål om hensiktsmessigheten av eierskapet til. I svar på spørsmål 169 i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 fra Venstre skriver også departementet at: «Fornyings- og administrasjonsdepartementet holder på med en kartlegging av eiendommer som Statsbygg forvalter, men som ikke naturlig hører inn under Statsbyggs ansvarsområde. Det vil da vurderes om det er eiendommer som kan overføres til annen statlig eller offentlig forvalter eller selges i det åpne marked».

Dette medlem mener det må være både hensiktsmessig og fornuftig å selge flere av disse eiendommene i det åpne marked og legger til grunn at et slikt salg kan innbringe minst 200 mill. kroner i 2013. Teknisk foreslår dette medlem at en slik merinntekt budsjetters under kap 5309.29 Tilfeldige inntekter.

3.4 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Tabellen angir kun fraksjonenes avvik fra regjeringens forslag:

Utgifter (i hele tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 3

A, SV, Sp

FrP

H

KrF

V

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

14 821 000

-4 000 000

-1 100 000

-1 051 000

-875 000

Sum utgifter

14 821 000

-4 000 000

-1 100 000

-1 051 000

-875 000

Inntekter (i hele tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 3

A, SV, Sp

FrP

H

KrF

V

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

50 000

+200 000

Sum inntekter

50 000

+200 000

Sum netto

14 771 000

-4 000 000

-1 100 000

-1 051 000

-1 075 000