Prop. 1 S Samferdselsdepartementet. Tabell side 186 korrigert.

Tabell 4.10 Indikatorar for framkome for gåande og syklande

Handlings-programmet 2010–2013

Forslag 2013

Oppfølging etter fire år

Venta effekt 2010–2013, pst.

Tal på km samanhengande hovudnett for sykkeltrafikk i utvalde byar og tettstader

59

15

30

51

Tal på km tilrettelagt for gåande og syklande totalt

226

54

167

74