Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 9. oktober 2012

Karin Andersen

Kari Henriksen

fung. leder

ordfører