Innstilling fra næringskomiteen om endringar i jordskifteloven

Dette dokument

  • Innst. 83 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 3 L (2012–2013)
  • Dato: 22.11.2012
  • Utgiver: næringskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringar av føresegna i jordskifteloven om krava til utdanning for jordskifteoverdommar, jordskiftedommar og jordskiftedommar med allment løyve. Endringa går ut på at det utdanningsmonopolet som Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) nå har, blir oppheva, slik at det kan leggjast til rette for jordskiftefagleg utdanning også ved andre utdanningsinstitusjonar. Utdanninga skal vere på mastergradsnivå.

Landbruks- og matdepartementet har i lengre tid arbeidd med ei ny jordskiftelov. Ei ny jordskiftelov er meint å avløyse gjeldande jordskiftelov av 21. desember 1979 nr. 77.

I høyringsnotatet blei det mellom anna foreslått å oppheve det gjeldande lovfesta kravet til spesiell utdanning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Høyringsnotatet blei sendt på høyring 18. september 2009.

Domstoladministrasjonen har i brev av 18. april 2012 til Landbruks- og matdepartementet bedt om at det fremjast ei eiga sak overfor Stortinget om kvalifikasjonskrav, slik at endringar her kan tre i kraft snarast mogleg og uavhengig av resten av forslaget til ny jordskiftelov, fordi ein i dag har store problem knytt til rekrutteringa av dommarar til jordskiftedomstolane.

Departementet er einig med dei høyringsinstansane som har uttalt seg om opphevinga av utdanningsmonopolet. Departementet viser til det som generelt har skjedd på utdanningssektoren og til at det er tilslutning til forslaget i høyringsrunden.

Departementet deler Domstoladministrasjonen sin bekymring for rekrutteringssituasjonen og er einig i at opphevinga av utdanningsmonopolet bør fremjast som eiga sak nå.

Ved ei oppheving av utdanningsmonopolet meiner departementet det er tenleg å presisere i lova at utdanninga for jordskiftedommarar skal vere på mastergradsnivå. Dette er i samsvar med det nivået jordskifteutdanninga i dag har ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Som etter gjeldande lov, skal fagkrinsen fastsetjast av departementet. Departementet kan delegere myndigheit etter jordskifteloven til Domstoladministrasjonen, jf. kongelig resolusjon av 12. mai 2006. Domstoladministrasjonen har det overordna administrative og økonomiske ansvaret for jordskiftedomstolane, og grunnlag for å vurdere det kompetansebehovet som til ein kvar tid gjer seg gjeldande. Domstoladministrasjonen arbeider aktivt opp mot utdanningsinstitusjonane for å sikre rett kompetanse ut frå jordskiftedomstolane sine behov. Departementet vil delegere slik myndigheit til Domstoladministrasjonen.

Dei ulike utdanningsinstitusjonane må sjølv vurdere om dei vil etablere dette utdanningstilbodet. Spørsmål om finansiering av nye utdanningstilbod må vurderast i samanheng med spørsmålet om etablering av tilbodet. Departementet legg elles til grunn at den samfunnsmessige vinninga vert større enn ulempene ved ei eventuell utgiftsauke ved at ei betre rekruttering til jordskiftedomstolane vil gi betre effektivitet og kortare saksbehandlingstid ved jordskiftedomstolane.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Else-May Botten, Lillian Hansen, Arne L. Haugen, Ingrid Heggø og lederen Terje Aasland, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold, Harald T. Nesvik og Torgeir Trældal, fra Høyre, Frank Bakke-Jensen, Svein Flåtten og Elisabeth Røbekk Nørve, fra Sosialistisk Venstreparti, Alf Egil Holmelid, fra Senterpartiet, Irene Lange Nordahl, og fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, viser til Prop. 3 L (2012–2013) hvor regjeringen foreslår endringer i jordskifteloven knyttet til utdanning av jordskiftedommere.

Komiteen mener det er riktig å oppheve utdanningsmonopolet for utdanning av jordskifteoverdommere, jordskiftedommere og jordskiftedommere med allment løyve.

Komiteen mener dette bør skje så raskt som mulig og uavhengig av ny jordskiftelov.

Komiteen er klar over at jordskiftefagmiljøet er lite og sårbart og at det er stor etterspørsel etter denne kompetanse. Dette igjen fører til lang saksbehandlingstid og ofte store kostnader for de involverte. Økt utdanningstilbud vil kunne gi bedre rekruttering til domstolene og dermed bidra til bedre effektivitet og kortere saksbehandlingstid.

Komiteen forutsetter at de utdanningsinstitusjoner som tilbyr denne type utdanning i fremtiden etter denne lovendring, innretter utdanningen på en slik måte at innholdet i utdanningen er overførbart mellom de ulike utdanningsinstitusjoner i tilfelle studenter velger å bytte mellom utdanningsinstitusjoner under utdanningsløpet.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lovom endringar i jordskifteloven

I

I lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. skal § 7 femte ledd lyde:

Dommarar til jordskifteoverrett og jordskifterett og jordskiftedommar med allment løyve må ha jordskiftefagleg utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av departementet.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Per Roar Bredvold

leder

ordfører