Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.)

Dette dokument

  • Innst. 143 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 9 L (2012–2013)
  • Dato: 06.12.2012
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 32

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. desember 2012

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører