Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova

Prop. 9 L (2012-2013), Innst. 143 L (2012-2013), Lovvedtak 27 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2012 Innst. 143 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Gjennomføringen av AMT-direktivet, jf Prop 10S (2012-2013) forutsetter endringer i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramloven. Virkeområdet til kringkastingsloven er endret slik at loven også omfatter audiovisuelle bestillingstjenester i tillegg til kringkasting. Lovendringen gjelder blant annet prosedyre for konsultasjoner og iverksetting av tiltak overfor fjernsynsselskap i andre EØS-land som bryter norsk lov, krav om at tilbydere av tjenester skal identifisere seg, regulering av produktplassering, sponsing, tiltak for å fremme produksjon og tilgang av europeisk innhold og tilgjengelighet for syns- og hørselshemmede.Spesielt for fjernsyn er det vedtatt regler som gir rett til korte nyhetsutdrag fra begivenheter av stor interesse De aktuelle lovendringene ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og med vekslende støtte fra de øvrige partier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.12.2012