Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i folketrygdloven

Dette dokument

  • Innst. 145 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 49 L (2012–2013)
  • Dato: 10.12.2012
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Helse- og omsorgsdepartementet legger i proposisjonen fram følgende forslag til endringer i folketrygdloven på bakgrunn av forslaget til statsbudsjett for 2013:

Folketrygdloven § 22-19 første ledd: Oppheving av retten til å kreve at utestående stønadsbeløp under 50 kroner samordnes mellom Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Folketrygdloven § 22-19 andre ledd: Innføring av en bagatellgrense for den automatiske frikortordningen og heving av beløpsgrensen for utbetaling av små beløp fra 50 til 100 kroner for alle ytelser etter lovens kapittel 5.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Thomas Breen, Are Helseth, Tove Karoline Knutsen, Sonja Mandt og Wenche Olsen, fra Fremskrittspartiet, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen og Erlend Wiborg, fra Høyre, lederen Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Erna Solberg, fra Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, og fra Kristelig Folkeparti, Line Henriette Hjemdal, støtter proposisjonens forslag til lovendringer.

Komiteen foreslår at loven skal gjelde fra den tid Kongen bestemmer.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i folketrygdloven

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 22-19 første ledd skal lyde:

Dersom en stønad som gis som et engangsbeløp utgjør mindre enn 50 kroner, skal stønaden ikke utbetales. Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp, og summen av stønadsbeløpene utgjør minst 50 kroner, kan vedkommende kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett. Bestemmelsene i første og andre punktum gjelder for alle stønader som administreres av trygdens organer eller utbetales av dem, med unntak av stønader etter kapittel 5 som administreres eller utbetales av Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet bestemmer.

§ 22-19 andre ledd skal lyde:

Stønader etter folketrygdloven kapittel 5, som utgjør mindre enn 100 kroner, skal ikke utbetales. Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp etter kapittel 5, og summen av stønadsbeløpene utgjør minst 100 kroner, kan vedkommende kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 10. desember 2012

Bent Høie

leder og ordfører