Endringer i folketrygdloven

Prop. 49 L (2012-2013), Innst. 145 L (2012-2013), Lovvedtak 32 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2012 Innst. 145 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven. En endring innebærer oppheving av retten til å kreve at utestående stønadsbeløp under 50 kroner samordnes mellom Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). En annen endring innebærer innføring av en bagatellgrense for den automatiske frikortordningen og heving av beløpsgrensen for utbetaling av små beløp fra 50 til 100 kroner for alle ytelser etter folketrygdlovens kapittel 5.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.12.2012