Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer

Dette dokument

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 10. februar 2012 å endre EØS-avtalen vedlegg IX kapittel II ved innlemmelse av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer. Forordningen inneholder nærmere regler for godkjennelse, organisering og utøvelse av kredittvurderingsbyråenes virksomhet.

EØS-komiteens beslutning ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke fordi gjennomføringen i norsk rett krever lovvedtak, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

EØS-komiteens beslutning og forordning (EF) nr. 1060/2009 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

1.2 Nærmere om rettsakten

Forordningen bygger på fire overordnede formål; i) å sikre uavhengighet og at kredittvurderingsbyråene unngår interessekonflikter, ii) å forbedre kvaliteten i metodene kredittvurderingsbyråene benytter og forbedre kvaliteten i kredittvurderingene, iii) å øke gjennomsiktigheten (transparensen) ved å etablere krav til utlevering av informasjon/offentliggjøring, og iv) å sikre et effektivt rammeverk for registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråene.

For å nå disse målene etablerer forordningen felles rammer for de kredittvurderinger som utstedes i det indre marked. Kredittvurderingsbyråene underlegges detaljerte regler for så vidt gjelder krav til organisering og virksomhetsutøvelse. Kredittvurderingsbyråene skal blant annet ikke yte konsulent- eller rådgivningstjenester til en klient som blir vurdert. Metodene, modellene og de vesentligste forutsetninger for vurderingen skal offentliggjøres. Det følger videre av forordningen at avlønningen av analytikere eller andre som er involvert i vurderingen, ikke skal være avhengig av inntektene fra den enhet som vurderes.

Forordningen stiller også krav til sammensetningen av styret i kredittvurderingsbyrået. Styremedlemmene skal blant annet være uavhengige og sitte i maksimum fem år. Det stilles i tillegg krav om kunnskap og erfaring fra finansielle tjenester hos styremedlemmer og ansatte. Ansatte som er involvert i vurderingsvirksomheten, skal ikke delta i forhandlinger om betaling fra de enheter som vurderes. Videre kan ansatte være tilknyttet den samme enheten i maksimum fem år. Kredittvurderingsbyråene har også plikt til å utpeke en ansvarlig for etterlevelsen av regelverket.

Det stilles krav om offentliggjøring av honorarstrukturer, og dersom byrået mottar inntekter fra en vurdert enhet som utgjør mer enn fem prosent av byråets årlige inntekter, skal navnet på enheten offentliggjøres.

Kredittvurderingsbyråene plikter i tillegg å oppbevare og offentliggjøre alle tilfeller hvor det nedgraderer gjeldende kredittvurderinger utarbeidet av et annet kredittvurderingsbyrå basert på vurdering av underliggende eiendeler eller strukturerte finansielle instrumenter.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer trådte i kraft i EU 7. desember 2009, med unntak for artikkel 4 (1) som trådte i kraft 7. desember 2010, og artikkel 4 (3) litra f), g) og h) som trådte i kraft 7. juni 2011.

1.3 Beslutningen i EØS-komiteen

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 skal avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester kapittel II Banker og andre kredittinstitusjoner endres.

Artikkel 1 slår fast at Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 tas inn i EØS-avtalens vedlegg IX.

Artikkel 2 bestemmer at teksten til forordningen (EF) nr. 1060/2009, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 slår fast at beslutningen trer i kraft 11. februar 2012, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103.

Artikkel 4 bestemmer at beslutningen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

1.4 Forholdet til norsk rett

Kredittvurdering er ikke en lovregulert virksomhet i Norge i dag, og det er derfor ingen særskilte regler om kredittvurderingsbyråer i norsk rett. Legalitetsprinsippet tilsier at lovregler som svarer til forordningen om kredittvurderingsbyråer, må innføres i norsk rett.

Finansdepartementet vil fremme en lovproposisjon med de nødvendige lovendringer.

1.5 Administrative og økonomiske konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter. Det er i dag ingen kredittvurderingsbyråer som er etablert i Norge.

1.6 Konklusjon og tilråding

Forordningen sikrer tydelige regler for godkjennelse, organisering og utøvelse av kredittvurderingsbyråers virksomhet. Forordningen får for øvrig liten betydning for Norge da det i dag ikke er etablert slike byråer her.

Regjeringen tilrår godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunvor Eldegard, Kjell Børre Hansen, Gerd Janne Kristoffersen, Marianne Marthinsen, Torfinn Opheim, Knut Storberget og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jørund Rytman, fung. leder Ketil Solvik-Olsen, Kenneth Svendsen og Christian Tybring-Gjedde, fra Høyre, Gunnar Gundersen, Arve Kambe og Jan Tore Sanner, fra Sosialistisk Venstreparti, Geir-Ketil Hansen, fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, fra Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, og fra Venstre, Borghild Tenden, viser til at EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer, krever samtykke fra Stortinget på grunnlag av Grunnloven § 26 annet ledd, jf. EØS-avtalen art. 103. Komiteen har forelagt innstillingsutkastet for utenriks- og forsvarskomiteen, som i brev av 12. desember 2012 opplyste at den ikke har merknader til utkast til innstilling.

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

3. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 20/2012 av 10. februar 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1060/2009 av 16. september 2009 om kredittvurderingsbyråer.

Oslo, i finanskomiteen, den 13. desember 2012

Ketil Solvik-Olsen

Gerd Janne Kristoffersen

fung. leder

ordfører