Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om samtykke til ratifikasjon av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute)

Til Stortinget

Sammendrag

Utenriksdepartementet viser i proposisjonen til avtale om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute (GGGI)) som ble undertegnet under FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i Rio de Janeiro 20. juni 2012.

Avtalen innebærer at GGGI, som allerede er etablert som en uavhengig koreansk stiftelse, opprettes formelt som et selvstendig folkerettssubjekt, slik at det på selvstendig grunnlag kan ivareta sin funksjon som pådriver for å fremme grønn vekst i utviklingsland og fremvoksende økonomier. Instituttet tilbyr kapasitetsbygging og rådgivning innen utvikling og iverksetting av planer for bærekraftig økonomisk vekst, og har allerede internasjonal erfaring gjennom bistand, til bl.a. Brasil, Etiopia, Kambodsja og Indonesia.

GGGIs hovedmål er å sikre bærekraftig utvikling i utviklingsland gjennom fremme av grønn vekst, definert som balansegangen mellom økonomisk vekst og bærekraftig miljø. Et viktig bidrag er å bygge kapasitet og kompetanse i utviklingsland og fremvoksende økonomier for å vinne kampen mot fattigdom innenfor de rammer naturen setter. GGGI vil bidra til utvikling av nasjonale lavutslippsstrategier som er sentrale byggesteiner i arbeidet med nasjonale tiltak mot klimagassutslipp, og kan gi nasjonale myndigheter et overordnet rammeverk for ulike sektorinnsatser.

Departementet viser til at norsk engasjement i GGGI følger av et ønske om å være en pådriver for en grønnere utvikling og samtidig være en brobygger mellom ulike grupper av land i internasjonale prosesser. Norge er fra før engasjert i arbeidet med grønn økonomi bl.a. gjennom støtte til FNs miljøprogram (UNEP) og OECDs grønnvekst-strategi.

Avtalen om opprettelse av GGGI er gjenstand for ratifikasjon, og siden den innebærer økonomiske forpliktelser av en viss størrelsesorden over tid er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig. Avtalen regulerer organisasjonens formål, gir regler for interne beslutningsprosesser i råd og sekretariat, fastsetter rammene for organisasjonens økonomiske forhold, etablerer kriteriene for medlemskap og definerer premissene for samarbeid med andre aktører.

Avtalen i engelsk originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Bendiks H. Arnesen, Irene Johansen, Torstein Rudihagen, Tor-Arne Strøm og Eirin Sund, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Oskar J. Grimstad og Kjell Ivar Larsen, fra Høyre, Nikolai Astrup, Bjørn Lødemel og Siri A. Meling, fra Sosialistisk Venstreparti, Lars Egeland, fra Senterpartiet, lederen Erling Sande, og fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, viser til Prop. 139 S (2012–2013), hvor regjeringen foreslår at Stortinget ratifiserer avtale om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute).

Komiteen deler departementets ønske om at Norge skal være en pådriver for en grønnere utvikling ikke bare i Norge, men i verden. Komiteen mener at Norge kan være en viktig brobygger mellom ulike grupper av land i internasjonale prosesser. Komiteen viser til at Norge fra før av er engasjert i arbeidet med grønn økonomi bl.a. gjennom støtte til FNs miljøprogram (UNEP) og OECDs grønnvekst- strategi.

Regjeringens klima og skoginitiativ (Energy+) bidrar begge til bærekraftig utvikling og reduserte klimautslipp.

Komiteen vil understreke at det følger av Klimakonvensjonen at medlemslandene bør utarbeide nasjonale lavutslippsstrategier. Dette gjelder også utviklingsland.

Komiteen mener at Global Green Growth Institute (GGGI) er en strategisk partner i det internasjonale arbeidet med å fremme slike nasjonale utviklingsplaner som ivaretar miljø- og klimahensyn. Komiteen vil peke på at Instituttet nå etablerer seg som en internasjonal organisasjon og inviterer stater inn som medlemmer. Norge er invitert til å tiltre som medlem fra starten av. Andre medlemmer inkluderer Danmark, Australia, Storbritannia, Japan, Etiopia, Kasakhstan og Mexico.

Komiteen vil videre peke på at i land Norge samarbeider med gjennom klima- og skoginitiativet, eksempelvis Etiopia og Indonesia, oppfattes GGGI som nyttig nasjonalt.

Komiteen mener at samarbeid mellom utviklingsland og industriland blant annet kan bestå av at industriland finansierer relevante klimatiltak etterspurt av utviklingsland, samtidig som utviklingsland demonstrerer vilje til å bidra til å påta seg forpliktelser for reduserte utslipp.

Komiteen vil peke på at det ikke er tatt stilling til økonomisk bidrag til organisasjonen, og at størrelse på og innretting av bidrag er frivillig og fastsettes av det enkelte medlem. Komiteen er innforstått med at et norsk bidrag vil dekkes innenfor gjeldende bistandsramme.

Komiteen foreslår at Stortinget gir sitt samtykke til at Norge tiltrer Global Green Growth Institute som medlem.

Uttalelse fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriks- og forsvarskomiteen viser til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling datert 30. mai 2013 vedrørende Prop. 139 S (2012–2013) Samtykke til ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute).

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling til Prop. 139 S (2012–2013) og har ingen ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute).

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. juni 2013

Erling Sande

Lars Egeland

leder

ordfører