4.1 Sammendrag

Oppsamlingssystemet for bilvrak skal sørgje for at køyretøy blir samla inn og tatt hand om på ein forsvarleg måte. Ordninga blei innført i 1978 og gjeld i dag mellom anna personbilar, campingbilar, snøscooterar og minibussar. Ved levering av køyretøy til godkjente oppsamlingsplassar blir det utbetalt vrakpant. Føremålet med ordninga er å motivere til at køyretøya blir levert inn til godkjente oppsamlingsplassar. Vrakpanten er no heva to år på rad. Vrakpanten blei heva med 500 kroner både frå 1. januar 2012 og frå 1. januar 2013. Vrakpanten er no på 2 500 kroner per køyretøy.

Utbetalt vrakpant blir motsvara av vrakpantavgifta, som er ein del av eingongsavgifta. Vrakpantavgifta er no på 2 000 kroner per køyretøy. Vrakpantavgifta er lågare enn vrakpanten fordi talet på nye registreringar er høgare enn talet på køyretøy som blir vraka.

Regjeringa foreslår å heve vrakpanten med 500 kroner frå 1. juli 2013. Vrakpanten vil etter dette vere på 3 000 kroner per køyretøy. Dette vil auke motivasjonen til å levere inn utrangerte køyretøy til godkjente oppsamlingsplassar. Departementet reknar med at auken i vrakpanten vil auke utbetalingane av vrakpant med 32,5 mill. kroner i 2013, sjå Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013. Det er ein auke på 65 mill. kroner for eit heilt år. Auken i utbetalingar blir motsvara av å heve vrakpantavgifta med 400 kroner frå 1. juli 2013, sjå forslag til avgiftsvedtak om eingongsavgift § 2. Forslaget er dermed provenynøytralt.

4.2 Komiteens merknader

4.2.1 Utbetaling av vrakpant

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag om å øke utbetalingen av vrakpant med 500 kroner.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Venstre viser til at det står en rekke vrak eller ubrukte og utdaterte båter, campingvogner og tyngre kjøretøy rund om i landet som ut fra et miljøsynspunkt absolutt burde vært håndtert på en tilsvarende måte som vrakpantordningen fungerer for «vanlige» kjøretøy. Disse medlemmer mener at det å innføre en slik vrakpantordning også for denne type transportmiddel vil være et viktig og riktig incitament. Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet for 2014 etablere en vrakpantordning for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy tilsvarende ordningen som gjelder for 'vanlig' kjøretøy.»

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet merker seg at regjeringen foreslår å heve vrakpanten med 500 kroner fra 1. juli 2013, fra 2 500 kroner til 3 000 kroner.

Disse medlemmer ønsker å øke vrakpanten med 1 000 kroner fra 1. juli 2013 slik at den blir på 3 500 kroner for deretter å heve den videre hvert år til den når 6 000 kroner som et virkemiddel for å få skiftet ut eldre biler med nye, tryggere og mer miljøvennlige biler. Disse medlemmer viser til bevilgningsforslag i Innst. 470 S (2012–2013).

Komiteens medlem fra Venstre støtter regjeringens forslag om å øke vrakpanten med 500 kroner fra 1. juli 2013. Dette medlem viser videre til Venstres alternative statsbudsjett for 2013 hvor det ble foreslått å innføre en tilsvarende vrakpantordning for båter, campingvogner og tyngre kjøretøy.

4.2.2 Vrakpantavgiften

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag om å øke vrakpantavgiften med 400 kroner.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet fremmer ikke forslag om økning i vrakpantavgiften ut over regjeringens økning på 400 kroner.

Disse medlemmers økning i vrakpant fremstår således som en avgiftslettelse og et økt insentiv til fornyelse av bilparken.