Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om E6 Halselv–Møllnes i Finnmark – styrings- og kostnadsramme

Dette dokument

  • Innst. 509 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 175 S (2012–2013)
  • Dato: 17.06.2013
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Prosjektet er m.a. omtalt i St.meld. nr. 16 (2008–2009) som del av E6 vest for Alta, Prop. 1 S (2012–2013) og Meld. St. 26 (2012–2013).

Prosjektet omfattar delvis bygging av ny veg og delvis utbetring av eksisterande veg på ein om lag 13 km lang strekning. Prosjektet vil føre til at E6 blir innkorta med om lag 2 km.

I Prop. 1 S (2012–2013) er det lagt til grunn at det skal gjennomførast ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet. Det er derfor føresett at Samferdselsdepartementet skal komme tilbake til styrings- og kostnadsramme for prosjektet så snart det ligg føre nærare avklaringar, og før anleggsstart.

Konsulenten foreslår ei styringsramme på 880 mill. 2012-kroner og ei kostnadsramme på 970 mill. 2012-kroner. Statens vegvesen er samd i vurderingane til konsulenten, og Samferdselsdepartementet legg desse rammene til grunn. Omrekna til 2013-prisnivå blir styringsramma 900 mill. kroner og kostnadsramma 992 mill. kroner.

Det er lagt opp til anleggsstart på prosjektet hausten 2013/våren 2014.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Marit Bjørnflaten, Susanne Bratli, Freddy de Ruiter, Gorm Kjernli, Magne Rommetveit og Tone Merete Sønsterud, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Bård Hoksrud og Arne Sortevik, fra Høyre, Trond Helleland, Lars Myraune og Ingjerd Schou, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Kristelig Folkeparti, lederen Knut Arild Hareide, viser til Samferdselsdepartementets tilråding om utbygging av E6 Halselv–Møllnes i Finnmark og foreslåtte styringsrammer for prosjektet på 900 mill. kroner. Komiteenviser for øvrig til at prosjektet omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en ca. 13 km lang strekning. Det inngår bygging av to tunneler på til sammen om lag 3,6 km. Prosjektet vil som sådant forkorte E6 med om lag to kilometer.

Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti,viser til at under utbyggingen av E6, Alta vest, er det blitt benyttet sju ulike anbud på en total strekning på mellom 30 og 40 km. Både med hensyn til kostnader og i tempo på gjennomføring av prosjektene ville det vært ønskelig med lengre strekninger/parseller og større anbud slik at vegprosjekter ikke blir bygget klattvis og delt.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at dette prosjektet er ett av tre som har vært oppført på egen post på statsbudsjettet, for å sikre rask og rasjonell fremdrift. Disse medlemmer er tilfredse med at den siste delen av den omfattende utbyggingen av ny E6 vest for Alta nå kommer i gang.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil for øvrig vise til sin protokolltilførsel fra komitémøte 10. juni 2013 vedrørende kort behandlingstid av saker i innspurten av sesjonen:

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viste til sin protokolltilførsel i møte 6. juni 2013:

‘Protokolltilførsel: Medlemmene fra Fremskrittspartiet foreslo utsettelse av saken til høstsesjon 2013 med bakgrunn i kort behandlingstid i innværende vårsesjon.’»

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E6 Halselv–Møllnes innafor ei kostnadsramme på 992 mill. kroner.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. juni 2013

Knut Arild Hareide

Jan Henrik Fredriksen

leder

ordfører