6.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2013–2014) Gul bok

I Gul bok orienteres det årlig om Finansdepartementets tiltak for å fremme resultatorientert styring, effektiv ressursutnyttelse og god økonomistyring i staten. Departementet vil i 2014 fortsette arbeidet med utvikling av rammeverket for statlig styring med utgangspunkt i økonomiregelverket. Tilbudet av økonomitjenester til statlige virksomheter vil også bli videreutviklet. Det vises til proposisjonen for nærmere avtale.

6.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.