1. Innledning

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og lederen Martin Kolberg, fra Høyre, Erik Skutle og Michael Tetzschner, fra Fremskrittspartiet, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Sosialistisk Venstreparti, Karin Andersen, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Meld. St. 1 (2013–2014) Nasjonalbudsjettet 2013 og Prop. 1 S (2013–2014) Statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg II 14. oktober 2013. Videre viser komiteentil Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) som ble lagt frem av regjeringen Solberg 8. november 2014.

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 24. oktober 2013, jf. Innst. 18 S (2013–2014).

Rammeområde 14 omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og Stortingets eksterne organer: Forsvarets ombudsmannsnemnd, Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste og Riksrevisjonen.