2. Regjeringens budsjettforslag

Regjeringens budsjettforslag for rammeområde 14; summen av regjeringens forslag til utgifter fratrukket inntekter er på 1 862 783 000 kroner, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014).

Nedenfor følger en oversikt over bevilgningsforslaget under rammeområdet 14 slik det fremgår av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), fordelt på kapitler og poster:

Oversikt over budsjettkapitler og poster i rammeområde 14

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

Utgifter i hele kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

174 610 000

1

Apanasje

10 453 000

50

Det kongelige hoff

164 157 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

26 523 000

1

Apanasje

8 700 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. .

17 823 000

Stortinget og underliggende institusjoner

41

Stortinget

1 220 800 000

1

Driftsutgifter

859 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

180 900 000

70

Tilskudd til partigruppene

165 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400 000

74

Reisetilskudd til skoler

2 500 000

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

6 800 000

1

Driftsutgifter

6 800 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

63 300 000

1

Driftsutgifter

63 300 000

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

10 400 000

1

Driftsutgifter

10 400 000

51

Riksrevisjonen

476 400 000

1

Driftsutgifter

476 400 000

Sum utgifter rammeområde 14

1 978 833 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

3041

Stortinget

113 600 000

1

Salgsinntekter

7 600 000

3

Leieinntekter

1 000 000

40

Salg av leiligheter

105 000 000

3051

Riksrevisjonen

2 450 000

1

Refusjon innland

1 800 000

2

Refusjon utland

650 000

Sum inntekter rammeområde 14

116 050 000

Netto rammeområde 14

1 862 783 000