3. Stortingets vedtak om rammeområde 14

Ved vedtak i Stortinget 26. november 2013 er nettosum for rammeområde 14 fastsatt til 1 852 783 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2013–2014). De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på denne rammen, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd. Vedtaket innebærer en reduksjon på 10 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag og er i tråd med budsjettforliket som ble inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013. Budsjettforliket innebar en reduksjon på kap. 41 Stortinget post 1 Driftsutgifter på 10 mill. kroner.

Miljøpartiet De Grønne la sitt alternative budsjett fram i Stortinget 26. november 2013. I forslaget er kap. 41 foreslått økt med 5 mill. kroner på ny post 21 til oppretting og drift av et lobbyregister for Stortinget.

Tabellen under viser partienes forslag under rammeområde 14, slik de ble lagt til grunn for rammeforslagene i Innst. 2 S (2013–2014) fra finanskomiteen:

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1

H, FrP, KrF

A, Sp, SV

V

Utgifter (i hele tusen kroner)

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

174 610

174 610

(0)

174 610

(0)

174 610

(0)

1

Apanasje

10 453

10 453

(0)

10 453

(0)

10 453

(0)

50

Det kongelige hoff

164 157

164 157

(0)

164 157

(0)

164 157

(0)

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

26 523

26 523

(0)

26 523

(0)

26 523

(0)

1

Apanasje

8 700

8 700

(0)

8 700

(0)

8 700

(0)

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

17 823

17 823

(0)

17 823

(0)

17 823

(0)

41

Stortinget

1 220 800

1 210 800

(-10 000)

1 210 800

(-10 000)

1 220 800

(0)

1

Driftsutgifter

859 500

849 500

(-10 000)

852 000

(-7 500)

859 500

(0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

180 900

180 900

(0)

180 900

(0)

180 900

(0)

70

Tilskudd til partigruppene

165 000

165 000

(0)

165 000

(0)

165 000

(0)

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500

1 500

(0)

1 500

(0)

1 500

(0)

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

11 400

11 400

(0)

11 400

(0)

11 400

(0)

74

Reisetilskudd til skoler

2 500

2 500

(0)

0

(-2 500)

2 500

(0)

42

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

6 800

6 800

(0)

6 800

(0)

6 800

(0)

1

Driftsutgifter

6 800

6 800

(0)

6 800

(0)

6 800

(0)

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

63 300

63 300

(0)

63 300

(0)

63 300

(0)

1

Driftsutgifter

63 300

63 300

(0)

63 300

(0)

63 300

(0)

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

10 400

10 400

(0)

10 400

(0)

10 400

(0)

1

Driftsutgifter

10 400

10 400

(0)

10 400

(0)

10 400

(0)

51

Riksrevisjonen

476 400

476 400

(0)

476 400

(0)

476 400

(0)

1

Driftsutgifter

476 400

476 400

(0)

476 400

(0)

476 400

(0)

Sum utgifter

1 978 833

1 968 833

(-10 000)

1 968 833

(-10 000)

1 978 833

(0)

Inntekter (i hele tusen kroner)

3041

Stortinget

113 600

113 600

(0)

113 600

(0)

113 600

(0)

1

Salgsinntekter

7 600

7 600

(0)

7 600

(0)

7 600

(0)

3

Leieinntekter

1 000

1 000

(0)

1 000

(0)

1 000

(0)

40

Salg av leiligheter

105 000

105 000

(0)

105 000

(0)

105 000

(0)

3051

Riksrevisjonen

2 450

2 450

(0)

2 450

(0)

2 450

(0)

1

Refusjon innland

1 800

1 800

(0)

1 800

(0)

1 800

(0)

2

Refusjon utland

650

650

(0)

650

(0)

650

(0)

Sum inntekter

116 050

116 050

(0)

116 050

(0)

116 050

(0)

Sum netto

1 862 783

1 852 783

(-10 000)

1 852 783

(-10 000)

1 862 783

(0)

3.1 Komiteens merknader

Komiteen viser til at Stortinget i møte 26. november 2013 har vedtatt at nettosum for rammeområde 14 skal være på 1 852 783 000 kroner.