Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i tinglysingsloven

Dette dokument

  • Innst. 59 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 6 L (2013–2014)
  • Dato: 05.12.2013
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Sammendrag

Miljøverndepartementet foreslår i proposisjonen en endring i tinglysingsloven § 38 som skal gi hjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om virksomheters utlevering og annen behandling av personopplysninger fra grunnboken, herunder å gi rettslig grunnlag for behandlingen. En slik hjemmel er nødvendig for å kunne gi virksomheter selvstendig behandlingsgrunnlag for å distribuere og viderebruke personopplysninger fra grunnboken. Det gir virksomhetene mulighet for nedlasting av store mengder data for lokal lagring, såfremt de forskriftsbestemte vilkårene for slik nedlasting er til stede. Teknisk løsning for slik nedlasting skal etter planen være ferdig for utprøving 1. januar 2014 og vil gi virksomheter tilgang til personopplysninger på en ny måte i forhold til i dag.

Departementet viser til at Statens kartverk i perioden 2004–2009 fikk overført ansvaret for tinglysing i fast eiendom fra domstolene. Kartverket har siden dette vært tinglysingsmyndighet for hele landet med ansvar for å forvalte grunnboken, landets offisielle register over tinglyste rettigheter i fast eiendom og andeler i borettslag. Kartverket er også sentral matrikkelmyndighet med ansvar for å forvalte matrikkelen, landets offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger og adresser.

Miljøverndepartementet mener det er mest hensiktsmessig at de nærmere bestemmelser om behandlingen av opplysninger fra grunnboken blir gitt i forskrifts form og viser til utkastet til forskrift om behandling av opplysninger fra grunnbok og matrikkel som ble sendt på høring 10. mai 2012 i forbindelse med utredningen om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon. Miljøverndepartementet viser samtidig til at en forskriftsfastsettelse av de nærmere bestemmelsene om behandling av eiendomsinformasjon vil gjøre det enklere å foreta nødvendige endringer etter hvert som det høstes erfaring med den nye ordningen det legges opp til.

Miljøverndepartementet mener at det er behov for en endring av tinglysingsloven § 38 for å klargjøre hva en forskrift kan inneholde av reguleringer når det gjelder behandling av personopplysninger fra grunnboken. Nærmere bestemte vilkår for behandlingen vil bli fastsatt i forskrift.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Eva Kristin Hansen, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren og Terje Lien Aasland, fra Høyre, Nikolai Astrup, Tina Bru, Odd Henriksen og Eirik Milde, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Geir Pollestad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson,viser til atProp. 5 L (2013–2014) om endringer i rettsgebyrloven og kraftledningsregisterloven inneholder forslag til endringer i flere lover med sikte på at gebyret for tinglysing i fast eiendom, registrering av andeler i borettslag og registrering i kraftledningsregisteret ikke lenger skal være knyttet til rettsgebyret etter rettsgebyrloven.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringer i tinglysingsloven

I

I lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing gjøres følgende endring:

§ 38 annet ledd skal lyde:

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om utlevering og annen behandling av grunnbokens opplysninger, herunder om virksomheters tilgang til, salg av og annen behandling av slike opplysninger.

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 5. desember 2013

Ola Elvestuen

Odd Henriksen

leder

ordfører