Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Dette dokument

  • Innst. 85 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 9 S (2013–2014) kap. 1562
  • Dato: 11.12.2013
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Kap. 1562 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

Post 70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

Bevilgningen på posten dekker norsk deltagelse i EU-program. Bevilgningen dekker også etterslep fra avsluttede programmer. På grunn av et beregnet mindreforbruk på posten i 2013 foreslås det å redusere bevilgningen på posten med 21,7 mill. kroner.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, Tor Arne Bell Ljunggren, Sverre Myrli, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til proposisjonen og har ingen merknader.

3. Komiteens tilråding

Komiteenrår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1562

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, nedsettes med

21 700 000

fra kr 32 953 000 til kr 11 253 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. desember 2013

Linda C. Hofstad Helleland

leder og ordfører