Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 87 S (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 13 S (2013–2014) kap. 456 og 3456
  • Dato: 11.12.2013
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

Kap. 456 Direktoratet for naudkommunikasjon

Investeringa i nytt digitalt radiosamband over heile landet er ei stor satsing på samfunnstryggleik. Det nye naudnettet gir betre kommunikasjon internt i politiet, brannvesen og helsevesen og mellom naudetatane.

Naudnett trinn 1 er ferdig utbygd og i full drift. DNK betaler driftskostnader til leverandøren, og kundane vert fakturerte for abonnementskostnader i tråd med inngåtte avtaler. Utbygginga i resten av landet (trinn 2) er i full gang.

Post 1 Driftsutgifter

Løyvinga dekker staten sine kostnader knytt til drift av DNK og staten sine plikter som følgje av utbygging og drift av Naudnett.

Når det gjeld utbygging av basestasjonar, har progresjonen i fyrste del av trinn 2 vore noko lågare enn planlagd, noko som har ført til at einskilde betalingstidspunkt har blitt utsett. Leverandøren meiner at målet om å vere ferdig innan utgangen av 2015 er realistisk og oppnåeleg, og har ikkje varsla DNK om forseinka sluttdato.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere løyvinga under kap. 456 post 1 med totalt 25,183 mill. kroner som ein konsekvens av uvisse rundt utbetalingstidspunkt. Av dette er 5 mill. kroner knytt til driftskostnadane for Naudnett trinn 2. 20 mill. kroner er knytt til lågare utgifter til upårekna forhold enn lagt til grunn i Gul bok 2013.

Post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast

Løyvinga dekker staten sine utgifter knytt til investering i radionett og utstyr til naudetatane sine kommunikasjonssentralar og terminalar i 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere løyvinga under kap. 456 post 45 med totalt 295 mill. kroner i 2013. Av dette er 65 mill. kroner knytt til at leverandøren ikkje når alle planlagde betalingstidspunkt. 50 mill. kroner er knytt til forseinka ferdigstilling av basestasjonar. Vidare er 5 mill. kroner knytt til utsett kjøp av kommunikasjonssentral til HRS til 2014 og 5 mill. kroner er knytt til at kjøpet av radioterminalar til dei frivillige organisasjonane i Naudnett i 2013 er avslutta, men at det ikkje er forventa at faktura vil forfalle til betaling i 2013. Løyvinga vert òg foreslått redusert med 170 mill. kroner som følgje av mindre bruk av forventa tillegg enn lagt til grunn i budsjettet.

Kap. 3456 Direktoratet for naudkommunikasjon

Post 1 Brukarbetaling

Som følgje av forsinka innføring av frivillige organisasjonar i Naudnett vert det foreslått at løyvinga på kap. 3456 post 1 vert redusert med 3,1 mill. kroner.

Post 2 Variable refusjonar

Som følgje av forseinka innføring av frivillige organisasjonar i Naudnett vert løyvinga på kap. 3456 post 2 foreslått redusert med 0,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 456 post 1.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, Tor Arne Bell Ljunggren, Magne Rommetveit og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, har merket seg de at foreslåtte endringer bl.a. skyldes at progresjonen av basestasjoner i første del av trinn 2 i utbyggingen har vært lavere enn planlagt slik at enkelte betalingstidspunkt har blitt utsatt.

Komiteen har videre merket seg at leverandøren mener at målet om å bli ferdig innen utgangen av 2015 er realistisk og oppnåelig. Komiteen viser i den forbindelse til svar fra justis- og beredskapsministeren, datert 8. november 2013, på spørsmål fra komiteen i forbindelse med statsbudsjettet for 2014, sitat:

«Progresjonen i Nødnettutbyggingen er tilfredsstillende, og målsetningen om at Nødnett skal være utbygd innen utgangen av 2015 gjelder fortsatt. Utbyggingen pågår for fullt i hele landet, og første fase i byggetrinn 2 vil tas i bruk inneværende år.

Det er i hht. til kontrakten leverandørens ansvar å bygge og levere Nødnettet i tide. For å sikre at framdriftsplanene overholdes gjennomføres det regelmessige risikovurderinger i Nødnettprosjektet, og utbyggingen følges nøye opp av Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for nødkommunikasjon. Dersom det blir aktuelt vil departementet og direktoratet iverksette tiltak for å sikre at leverandører og underleverandører opprettholder tidsplanen.»

3. Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Driftsutgifter, vert redusert med

25 183 000

frå kr 341 119 000 til kr 315 936 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

295 000 000

frå kr 900 137 000 til kr 605 137 000

Inntekter

3456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Brukerbetaling, vert redusert med

3 063 000

frå kr 79 009 000 til kr 75 946 000

2

Variable refusjonar, vert redusert med

183 000

frå kr 55 200 000 til kr 55 017 000

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. desember 2013

Linda C. Hofstad Helleland

leder og ordfører