Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 117 S (2013–2014)
  • Dato: 06.02.2014
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

Innledning

Stortinget vedtok 5. februar 2013, jf. Innst. 181 S (2012–2013), at lønnen for Høyesteretts medlemmer fra 1. oktober 2012 skulle være:

Høyesterettsjustitiarius

kr 1 802 000 per år

Høyesterettsdommere

kr 1 554 000 per år

Lønnen ble regulert opp med kr 78 000 per år for høyesterettsjustitiarius og kr 67 000 per år for høyesterettsdommer.

Utviklingen i Høyesteretts lønn har siden 2006 vært følgende:

Høyesteretts lønn

01.10.2006

01.10.2007

01.10.2008

01.10.2009

01.10.2010

01.10.2011

01.10.2012

Høyesterettsjustitiarius

1 115 000

1 450 000

1 540 000

1 578 500

1 650 000

1 724.000

1 802 000

Høyesterettsdommer

1 015 000

1 250 000

1 328 000

1 361 200

1 423 000

1 487 000

1 554 000

Presidentskapets merknader

Presidentskapet viser til at lønnen til dommerne i Høyesterett ble løftet betydelig i 2007 etter en grundig drøfting. Lønnen til høyesterettsjustitiarius økte med 30 prosent og lønnen til høyesterettsdommerne økte med 23 prosent fra 2006 til 2007. Senere har Stortinget blant annet kommentert at lønnsutviklingen bør følge nivået til det øvre sjikt av statlige lederlønninger. Lønnsutviklingen til Høyesteretts dommere har i årene etter 2007 vært på nivå med dem som omfattes av statens lederlønnsregulativ.

Stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer fikk en årslønnsvekst på 3,5 prosent i 2013. Statens lederlønnsregulativ fikk et generelt tillegg på 2 prosent fra 1. oktober. Den reelle veksten for de statlige lederne vil erfaringsmessig bli noe høyere på grunn av lønnsglidning og endringer i personlige tillegg, og er beregnet til 3,4 prosent. Tingrettsdommer og lagrettsdommer fikk fra oktober 2013 hevet sin lønn med 3,8 prosent. Samlet lønnsøkning for dommere er beregnet til 4,1 prosent fra 1. oktober 2013.

Presidentskapet viser til tidligere uttalelser om rekrutteringssituasjonen og det faktum at dommerembetene i Høyesterett må være «attraktive sammenliknet med andre karrieremuligheter for de dyktigste og mest erfarne juristene», slik det er uttrykt i Innst. 168 S (2011–2012). Dette var også et av de viktigste hensyn da lønnsnivået for Høyesteretts dommere ble løftet i 2007. Presidentskapet har videre merket seg at når det gjelder rekruttering, er det grunn til å være oppmerksom på at det ved de senere utlysningene av dommerembeter i Høyesterett har vært få søkere, noe som er bekymringsfullt. Det er svært viktig at rekrutteringen til Høyesterett skjer både fra offentlig og privat sektor. Presidentskapet viser til at det i de nærmeste årene vil bli utlyst flere embeter, og vil følge rekrutteringsprosessen nøye med hensyn til antall søkere og bredde i søkermassen.

Presidentskapet ser at det er et gap mellom Høyesteretts lønnsnivå og det som gjelder for godt betalte advokater. Presidentskapets flertall er likevel av den oppfatning at dagens lønnsnivå for Høyesteretts dommere ivaretar hensynet til rekruttering på en tilfredsstillende måte.

Under henvisning til de nevnte forhold foreslår presidentskapet å øke lønnen med kr 73 083 for høyesterettsjustitiarius og kr 63 027 for øvrige høyesterettsdommere.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Med virkning fra 1. oktober 2013 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiarius

kr 1 875 083 per år

Høyesterettsdommer

kr 1 617 027 per år

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 6. februar 2014

Olemic Thommessen

Marit Nybakk

Kenneth Svendsen

     

Svein Roald Hansen

Ingjerd Schou

Line Henriette Hjemdal