2.1 Spørsmål til statsråden

Komiteen sendte 19. november 2013 brev til statsråd Tord Lien i Olje- og energidepartementet der det ble stilt i alt 30 spørsmål. Videre ba komiteen om å få oversendt følgende dokumentasjon:

 • Masterplanen

 • Gjennomføringsavtalen, med samtlige underavtaler

 • Opprinnelig utslippstillatelse fra 2006

 • Gassnovas rapport om å redusere kostnader på TCM

 • Dokumenter knyttet til forvaltningen av statens interesser i CO2-håndteringsprosjektet hos Gassnova.

Statsråden svarte på komiteens spørsmål i brev av 5. desember 2013. Samtidig ble deler av den omspurte dokumentasjonen oversendt. 10. januar 2014 oversendte departementet den øvrige dokumentasjonen. Departementet hadde da vurdert spørsmålet om offentlighet for enkelte av dokumentene komiteen hadde bedt om. Det ble opplyst at rapportene om å redusere kostnader på TCM ble utlevert til komiteen under forutsetning om at komiteen hadde taushetsplikt om virksomheters forretningshemmeligheter på lik linje med forvaltningen, jf. Stortingets forretningsorden § 75 annet ledd b). Komiteen ba i brev av 17. januar 2014 statsråden vurdere om at de to rapportene kunne oversendes til komiteen i en form som gjorde at de kunne være offentlige. I brev av 21. januar 2014 oversendte statsråden de to rapportene hvor forretningshemmeligheter var sladdet.

Komiteens brev av 19. november 2013 og statsrådens svar av 5. desember 2013 er vedlegg til denne innstillingen.

2.2 Reise til Mongstad

Som ledd i behandlingen av saken gjennomførte komiteen 13. januar 2014 en reise til Mongstad. Komiteen møtte representanter for Statoil og fra Teknologisenteret og fikk orienteringer om Mongstad som industrikompleks, karbonfangstprosjektet og Teknologisenteret. Det ble gitt en omvisning på Teknologisenteret, samt på industriområdet.

2.3 Kontrollhøringer

Komiteen avholdt kontrollhøringer – over tre dager: 20. januar, 23. januar og 4. februar 2014.

Følgende ble invitert og deltok i høringene, i slik rekkefølge:

 • Tidligere statsminister Jens Stoltenberg

 • Zero v/daglig leder Marius Holm

 • Bellona v/faglig leder Frederic Hauge

 • Petoro AS v/styreleder Gunnar Berge og tidligere styreleder Bente Rathe

 • Statoil ASA v/konsernsjef Helge Lund

 • Gassnova SF v/styreleder Einar Steensnæs og tidligere styreleder Johan Nic. Vold

 • Sintef v/klimadirektør Nils A. Røkke

 • Miljødirektoratet v/direktør Ellen Hambro

 • Alstom Norge AS v/administrerende direktør Eric Staurset

 • Sargas AS v/styreleder og daglig leder Henrik Fleischer

 • Tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

 • Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga

 • Tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

 • Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe

 • Olje- og energiminister Tord Lien

 • Aker Solutions ASA v/konserndirektør Valborg Lundegaard

 • Tidligere direktør i Aker Clean Carbon AS Liv Monica Stubholt

 • Tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy

 • Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

 • Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Komiteen besluttet at følgende problemstillinger skulle legges til grunn for høringene:

 • 1. Var de opprinnelige målsettingene for fangst og lagring av CO2, som Stortinget sluttet seg til første gang i Innst. S. nr. 205 (2006–2007) fra energi- og miljøkomiteen om samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad, realistiske?

 • 2. Er det forhold ved statens håndtering av arbeidet med fullskala fangst og lagring av CO2 som har vært klanderverdig? Tok regjeringen Stoltenberg II nødvendige grep – juridisk, økonomisk og politisk – for å påse at fullskalaanlegg for CO2 kunne blitt realisert?

 • 3. Var Gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil egnet til å sikre statens interesser i prosjektet med hensyn til fremdrift og fordeling av risiko og kostnader?

 • 4. Har Gassnova hatt tilstrekkelig med virkemidler til å ivareta Stortingets vilje, herunder virkemidler til å ha kostnads- og risikokontroll underveis i prosjektet?

 • 5. I januar 2010 omgjorde Miljøverndepartementet noen elementer i utslippstillatelsen for kraftvarmeverket, slik at vilkåret om CO2-fangst «samtidig med oppstart av kraftvarmeverket» ble endret til krav om CO2-fangst «så raskt som mulig». Var dette vedtaket i tråd med regelverket og vanlig praksis?

 • 6. Har Stortinget blitt tilstrekkelig informert om utviklingen i prosjektet, og særlig om kostnadene?

 • 7. Har Norges arbeid med teknologi for fangst og lagring av CO2 bidratt til utvikling av slik teknologi? Kan testsenteret brukes i fremtiden, og er industrielle aktører interessert i å bruke senteret selv om det ikke blir et fullskalaanlegg på Mongstad?

 • 8. Hvilken kunnskap og informasjon tilfløt regjeringen Stoltenberg II i tiden etter revidert budsjett 2013 og frem til beslutningen om skrinlegging av fullskalaanlegget ble tatt? Kunne Stortinget ha blitt orientert tidligere, og burde Stoltenberg-regjeringen ha fattet beslutningen på et tidligere tidspunkt?

Det ble tatt stenografisk referat fra høringene. Referatet følger som vedlegg til innstillingen.