Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 8. april 2014

Hadia Tajik

Peter Christian Frølich

leder

ordfører