3. Investeringsstrategien for Statens pensjonsfond Norge

3.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for redegjørelse for investeringsstrategien for SPN.

3.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til at investeringsstrategien for SPN er definert gjennom en referanseindeks med 60 pst. aksjer og 40 pst. obligasjoner, fordelt på to geografiske regioner, henholdsvis Norge 85 pst. og Norden utenom Island med 15 pst., og at man i tillegg har visse rammer for å avvike fra referanseindeksen, i den hensikt å kostnadseffektivisere forvaltningen og øke meravkastningen. Komiteen har merket seg at Folketrygdfondet har gjennomgått sine erfaringer med rebalansering av porteføljen, mener at det har gitt et bedret forhold mellom risiko og avkastning, hatt moderate kostnader og ikke minst virket stabiliserende på det norske finansmarkedet hvor SPN er en tung aktør. Komiteen viser til at Folketrygdfondet foreslår ytterligere justeringer i rebalanseringsreglene for å redusere ulempene i forvaltningen uten at risikoeksponeringen endres i vesentlig grad, og har merket seg at regjeringen vil følge opp disse forslagene.