5. Videreutvikling av rammeverket for forvaltningen av Statens pensjonsfond

5.1 Sammendrag

Det vises til meldingen for omtale av videreutvikling av rammeverket for forvaltningen av SPU og SPN.

5.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader under kapittel 2.5 i denne innstilling og tar for øvrig omtalen til orientering.